✕  Lukk søk
Master

Praktisk lederskap modul 1: Omgivelser, posisjonering og teamet

Den første modulen i Master i praktisk lederskap fokuserer blant annet på endringer i makroomgivelsene, hvordan ledere skal lede strategisk, samt få med seg teamet. I tillegg vil masterens praksisbaserte grunnlag bli viet oppmerksomhet.

Modulen inneholder emnene:

 • forståelse av makroforhold
 • strategisk ledelse
 • ledelse, relasjoner og gruppedynamikk
 • ledelse som praksis
 • kritisk tenkning og anvendt metode

Vi vil også gjennomføre et seminar med eksterne bidragsytere i London, samt et lederutviklingsprogram i norske fjell i samarbeid med Timbr. Du vil få det siste innen faglig og teoretisk påfyll fra forskere kombinert med at du, sammen med medstudenter og lederutviklere, jobber med din egen utvikling og din evne til å lede.

En betydelig del av semesteret vil gå med til egendefinert prosjektarbeid, læringseksperimenter, seminarer, workshops og leadership labs.

Samlinger

Modulen i makroforståelse, posisjonering og teamet vil bli gjennomført med 8 samlinger. (*Med forbehold om endringer).

 • Samling 1 — uke 37
 • Samling 2 — uke 41
 • Samling 3— uke 47
 • Samling 4 — uke 3
 • Samling 5 — uke 7
 • Samling 6 — uke 12
 • Samling 7 — uke 16
 • Samling 8 — uke 19

Samlingene er obligatoriske. Studentene kan søke om fritak ved behov, f.eks. på grunn av sykdom, velferdsgrunner eller annet.

Faglig oppbygging og progresjon

Emnene første studieår har følgende temaer:

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Ledelse som praksis gir en fordypning i det teoretiske og vitenskapelige fundamentet for mastergraden. I emnet tar vi for oss praksisperspektiver, både på individuelt og kollektivt nivå. Vi vil diskutere hvordan ledelse samskapes og hvordan gruppers og individers praksiser formes av mønstre av aktiviteter. Praksisperspektiver bidrar med et dynamisk og et prosessuelt perspektiv på ledelse. Studentene må også bruke seg selv som forskningsobjekt, og utvikle et første utkast til egen teori for sitt lederskap.

Kritisk tenkning og anvendt metode har to målsettinger, nemlig å utvikle studentenes evne til å tenke kritisk, og å gi dem en konsentrert innføring i anvendt metode. Innen kritisk tenkning diskuterer vi hvordan forstå hva kunnskap er, og det å være i stand til å vurdere sine egne forestillinger om verden. I metodedelen tar vi for oss hovedprinsippene i forsknings- og formidlingsprosesser med mål om å gi studentene et metodisk grunnlag til sine prosjekter de to første studieårene. Metodelæringen videreføres på tre samlinger når studentene arbeider med masteroppgaven.

Strategisk ledelse har som hensikt at studentene lærer å jobbe med strategiske oppgaver i organisasjoner. Emnet er en innføring i strategi, det å lede strategisk, samt det å kunne operere som strateg. Emnet vil ta for seg teorier og metoder innen strategifaget, både for å kunne påvirke, analysere, og å implementere strategiske veivalg. Temaer som strategisk ledelse, dynamiske kapabiliteter, kobling mellom strategi og innovasjon, involvering og design-tenkning vies oppmerksomhet. I emnet introduseres også temaer som videreutvikles i emnet Innovasjons- og endringsledelse andre studieår.

Ledelse, relasjoner og gruppedynamikk tar primært for seg den daglige, dynamiske og relasjonelle hverdagen som ledere flest opplever. Emnet gir kunnskaper, ferdigheter, kompetanser og verktøy om mellommenneskelige forhold og påvirkning av disse, og hvordan dette kan appliseres for ledelse av organisasjonsenheter, grupper eller team. Vi vil videre ta for oss gruppedynamikk og relasjonshåndtering, samt lederes og gruppers evne til å løse utfordringer og dilemmaer i en krevende Det andre studieåret vil emnet Etikk, makt og påvirkning bygge videre på dette emnet.

Forståelse av makroforhold tar for seg utviklingstrekk og trender som påvirker hvordan virksomheter opererer og hvordan ledelse utøves, det være seg politiske, økonomiske, demografiske eller sosiokulturelle forhold. Premisset for emnet er at verdensøkonomien og institusjoner som i bred forstand regulerer den, er i rask endring. Hvis man skal lede, er det nødvendig at man evner å følge med på disse endringstrekkene, forstår dem, samt greier å vurdere hva de kan bety for egen virksomhet, virksomhetsmodell, organisering og utøvelse av ledelse. Emnet følges opp av emnet Teknologiutvikling og konsekvenser for ledelse andre studieår.

Bachelorgrad eller tilsvarende av minimum 3 års omfang.

Minimum 3 års yrkespraksis, hvorav minst 2 av disse skal være i lederfunksjoner som innebærer resultat og/ eller personalansvar:

 • Yrkespraksis må være fulltidsjobb etter fullført utdanning
 • Eksempel på stillinger: prosjektleder, teamleder, prosessleder eller andre spesialistlederfunksjoner
 • Høyskolen Kristiania kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningene nevnt over.

Du bør i tillegg laste opp et motivasjonsbrev. I motivasjonsbrevet bør du redegjøre for din motivasjon for å søke studiet samt begrunne hvorfor du mener du har teoretiske og praktiske forutsetninger for å gjennomføre studiet.