Bachelor

Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Vårt gode samarbeid med næringen gir deg direkte erfaring med reiselivsbransjen.

Bachelor i Reiselivsledelse-og-opplevelsesutvikling

Har du lyst til å jobbe innen reiselivsledelse og utvikle ekstraordinære turistopplevelser – enten i Norge eller internasjonalt? Da er Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling det rette for deg.

Reiseliv er verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme er den delen av bransjen som nå ser den sterkeste veksten. Antallet reisende til og i Norge har vært rekordstort de siste årene. Behovet for bransjekompetanse innen utvikling av kvalitetsopplevelser med høyt servicenivå er derfor økende.

Mer markedsføring

Vårt bachelorstudium skiller seg fra andre reiselivsutdanninger i Norge ved at det er svært markedsorientert. Du vil lære å lede en reiselivsvirksomhet og utvikle reiselivsopplevelser basert på inngående markedsforståelse.

Siden vi legger større vekt på markedsorientering i praksis enn andre lignende studier, vil du få verdifull innsikt i hvordan du kan tilby konkurransedyktige produkter, destinasjoner og opplevelser både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt framtredende i reiselivsbransjen.

Bli klar for framtidens reiseliv

Med kunnskap fra fagfelt som forbrukeratferd, markedsundersøkelser og sosiologi vil du kunne nå fram til morgendagens reisende med attraktive reiselivsprodukter. Du vil lære å henvende deg til tradisjonelle markeder i Europa og USA, og samtidig hvordan du når fram til spennende nyere markeder i Asia og Latin-Amerika.

Ved hjelp av teori fra fagfeltene sosialantropologi, sosiologi og kommunikasjon lærer du dessuten å planlegge – og legge til rette for – et reiselivstilbud basert på kulturelle forskjeller og ulike typer reisende.

Du vil også utvikle innsikt i hvordan bedre organisering og bærekraftig drift kan gi bedre opplevelser for turisten og samtidig bedre lønnsomhet for både bedrift og destinasjon.

I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt fremtredende i reiselivsbransjen.

Tett på reiselivsnæringen

Høyskolen Kristiania har flere års erfaring med reiselivsstudier og har en meget kompetent stab av forelesere som virkelig gir av seg selv. Inspirerende gjesteforelesere fra næringslivet kommer også ofte innom og bidrar blant annet til å gi kunnskap om de trendene som vil prege reiselivsbransjen framover.

Ekskursjoner og utprøving av reiselivsprodukter

Sist, men ikke minst innebærer vårt gode samarbeid med aktører i næringen at du får direkte erfaring med bransjen via ekskursjoner med foredrag, omvisning og utprøving av ulike opplevelsesprodukter.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet gir en innføring i reiseliv som fenomen og næring; globalt, nasjonalt og lokalt. Du får innsikt i reiselivsnæringen og hvordan opplevelser kan utvikles i et forretningsmessig og bærekraftig perspektiv.

Etter gjennomføringen av dette emnet skal du kunne relatere relevant teori til dagsaktuelle problemstillinger i utviklingen av bærekraftige reiseopplevelser på bedrifts- eller stedsnivå.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

I dette emnet får du innføring i turistens og i den reisendes kjennetegn, roller, motiver og typer, samt innføring i attraksjonens generelle kjennetegn, grad av autensitet og tiltrekningskraft på ulike typer turister, nasjonalt og internasjonalt og innen ulike segmenter.

I tillegg får du kunnskap om vårt eget turistprodukt og om hvordan Norge kan fremstå som attraktiv i internasjonale markeder.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring og et rammeverk for hele bachelorstudiet du skal ta fatt på.

Gjennom dette emnet vil du begynne å danne deg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering du har lyst til å ta fatt på i fjerde semester.

Du lærer å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det legges vekt på dine evner til å nærme seg en problemstilling på en systematisk måte og bruk av verktøyene du lærer om i emnet.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet lærer deg om forholdet mellom samfunnet og markedet. Vi ser på fremveksten av de moderne markedene, i lys av ideologisk, teknologisk og organisatorisk utvikling.

Vi diskuterer hvilke samfunnsmessige forhold som endres over tid, og hvilke premisser forbrukerne og beslutningstakerne må forholde seg til.

Slik utvikler du kompetanse til å forstå forholdet mellom hva som kan fungere i et marked, og hva som fungerer som idé og konsept.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet gir deg en global og helhetlig forståelse for kultur, natur og samfunn som grunnleggende ressurser for reiselivs- og opplevelsesnæringene.

Det voksende fokus på betydningen av å bevare kultur, tradisjoner og miljø gjør at stadig flere brukere og tilbydere verdsetter og ønsker å verne om kultur- og miljøverdier. Emnet vektlegger betydningen av å ivareta disse verdiene og å hindre at forbruk av reiselivstjenester og opplevelser truer en bærekraftig utvikling, økonomisk, sosialt og miljømessig.

Ulike typer turisme, som økoturisme og ansvarlig turisme, samt prinsippene som ligger til grunn blir tematisert.

Relevante og aktuelle case fra det internasjonale reiselivet, spesielt i utviklingsland, blir behandlet

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gjør deg i stand til å mestre utfordringer på engelsk i forretningslivet generelt, og innenfor reiselivsbransjen spesielt. Utvikling av profesjonelt ordforråd, språklig stil og formell kommunikasjon både muntlig og skriftlig med fokus på internasjonalt arbeidsliv.

Emnet er praksisnært og du opparbeider deg kompetanse på engelsk innen en rekke områder og sjangere, som forretningsbrev, jobbsøking, rapporter, møter, kundebehandling og kontakt mellom bedrifter.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som: mål og strategier, motivasjon, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjon og omgivelser, makt og konflikter, kommunikasjon i organisasjoner, beslutninger, læring, endring i organisasjoner og ledelse.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet lærer deg å forstå forbrukeres behov og ønsker, og hvordan du kan bruke denne innsikten til å forstå hvordan og hvorfor forbrukere konsumerer varer og tjenester.

I dette emnet vil vi fokusere både på forbrukeren som enkeltindivid, de psykologiske prosessene som påvirker kjøpsprosessen, og på forbrukeren som del av en gruppe mennesker. Både som medlem av familie og vennegrupper, og kulturelt som en del av storsamfunnet.

Innsikten og teoriene brukes i praktiske problemstillinger. Slik lærer du hvorfor vi kjøper, hva vi kjøper, hvordan vi kjøper, når vi kjøper og hvordan vi evaluerer et kjøp.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet lærer deg hva som menes med service, og hvordan reiselivsbedriftene må legge til rette for å forstå og skape verdier sammen med de reisende. Sentralt er å forstå gjestene og nødvendige prosesser for å sikre et forutsigbart og jevnt servicenivå.

Basert på teorier om serviceledelse får du kunnskap om hvordan du kan identifisere problemområder i typiske reiselivsvirksomheter og foreslå tiltak for å håndtere disse, samt hvordan denne tilnærmingen kan brukes som et konkurransefortrinn for norske reiselivsbedrifter.

Du lærer å kunne planlegge og legge til rette for de ansattes verdiskapning med gjestene, og det legges særlig vekt på dypere forståelse av service, som en integrert del av forretningskonsept, markedsføring, teknologi- og personalutvikling.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

I dette emnet får du kunnskap om informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) innen reiseliv. Gjennom arbeid med internasjonale caser lærer du hva slags rolle IKT spiller i reiselivsnæringen og konkrete anvendelsesområder for teknologier i ulike reiselivs-sektorer.

I tillegg til å få historisk innsikt i utvikling og implementering av IKT innen transport-, overnattings- aktivitets- og distribusjonssektorer, får du en forståelse av aktuelle trender og utviklingstrekk innen dette området.

Blant ulike IKT-løsninger vil emnet fokusere på teknologier som for eksempel reservasjons-systemer, globale distribusjonssystemer, yield management, booking systemer, kontekstfølsomme tjenester, mobile tjenester, web 2.0 og web 3.0, sosial nettverksbygging, augmented reality og andre fremtidsrettede teknologier.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i SPSS. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger. Likevel vektlegges en del utregninger i grunnleggende statistikk for på denne måten vise logikk og formidle forståelse.

Du lærer å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og velge analysemetoder som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen.

Du vil også lære å forstå fordeler og begrensinger til ulike forskningsdesign. Det forventes at du får et bevisst og kritisk forhold til metode i annet empiribasert arbeid, som forskningsartikler, monografier og markedsundersøkelser. Etter endt emne skal du kunne bruke SPSS selvstendig.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre får du trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder.

Du får grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene, som blant annet kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.

I ditt andre studieår kan du velge utveksling til et av våre mange samarbeidspartnere i utlandet,  eller spesialisere deg i et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

 

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

I dette emnet får du grunnleggende kunnskap og innsikt i å øve innflytelse, makt og ledelse gjennom temaene påvirkning, forhandling og kriseledelse. Du lærer å forstå strategiutforming, prosesshåndtering og typer utfordringer i forhandlinger.

Basert på teorier, teknikker og prosedyrer lærer du å planlegge, lede og gjennomføre forhandlinger og påvirkning mot ulike målgrupper. Du får innsikt i krise- og beredskapsarbeid ved å kunne initiere, planlegge og lede krisesituasjoner, anvende grunnleggende metoder, velge fremgangsmåte og effektive virkemidler.

Etter endt emne vil du forstå viktigheten av å kunne utøve makt, påvirke omgivelsene og håndtere en forhandlingssituasjon.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet omhandler destinasjonens rolle som strategisk forretningsenhet i reiselivsnæringen. Derved blir destinasjonens konkurranseevne – nasjonalt og internasjonalt – og bærekraft sentrale emneområder. Sentralt er også hva den enkelte aktør i en destinasjon betyr for destinasjonsutvikling, posisjonering og drift.

I dette emnet vil du få en grunnleggende orientering om ulike forhold globalt sett som kan ha betydning for strategivalg for norske reiselivsaktører og destinasjoner i internasjonale markeder.

Storytelling som virkemiddel i destinasjonsmarkedsføring blir tatt opp. Emnet bygger på forkunnskaper fra emnene om markedsføring, samt tidligere reiselivsemner.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 
7,5

Emnet gir deg kunnskap og forståelse for kulturelt baserte forskjeller og likheter, og gi innsikt i kulturelle dimensjoner i forretnings- og arbeidsliv. Emnet baseres på teori fra fagfeltene sosialantropologi, sosiologi og kommunikasjon.

Du får øvelse i å analysere samhandlingsprosesser, gjenkjenne kommunikasjonsforskjeller og anvende relevante strategier, metoder og teknikker for å oppnå effektiv kommunikasjon.

Emnet utforsker globaliseringens betydning for kulturmøter innen tema som mangfold, etikk og korrupsjon. Ledelse og kommunikasjon i flerkulturelle bedrifts og institusjonsmiljøer blir også tatt opp. Emnet bygger på forkunnskaper fra emnet English for Business Communication.

 • Fellesemne
 • Semester: Høst
 • Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares. Teori for økonomisk vekst forklarer den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet, mens modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger tar utgangspunkt i et kortsiktig tidsperspektiv.

I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger. Emnet tar også for seg ulike modeller som kan brukes til å forklare inflasjon, og hvorfor mange sentralbanker styrer etter bestemte inflasjonsmål i pengepolitikken.

Først redegjøres det for hva som skal til for at frie markeder skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat (generell likevekt). Deretter studeres ulike typer markedssvikt, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å korrigere markedene.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 
7,5

Dette emnet støtter opp om videre fordypning i fagområdet informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen reiseliv og markedsføring og gir deg omfattende innsikt i eksisterende salgs- og distribusjonskanaler på Internett.

Emnet begynner med å utvikle en forståelse av særtrekk, unike egenskaper og samspillet mellom nye nettbaserte og tradisjonelle medier. Videre legger emnet vekt på forskjell mellom nettbasert markedskommunikasjon og distribusjon og tar for seg ulike digitale markedskommunikasjons- og distribusjonskanaler, inklusivt display advertising, markedsføring via sosiale medier, affiliate markedsføring, epost markedsføring og andre digitale kanaler.

Du vil lære om ulike distribusjonsstrategier og vil være i stand til å utvikle multikanalstrategier for reiselivsvirksomheter.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 7,5

Markedsanalyse-kvalitative metoder gir en introduksjon i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser. Gjennom dette emnet får du kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier.

Du lærer å se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet.

Etter endt emne er du i stand til å velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte til å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generell og markedsundersøkelser i sær.

Emnet er også viktig med hensyn til gjennomføring av bacheloroppgaven ved siste studieår.

 • Fellesemne
 • Semester: Vår
 • Antall studiepoeng: 15

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, enten individuelt eller i en gruppe på inntil tre personer.

Du skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess, samt det å arbeide effektivt i en gruppe, er avgjørende.

.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Etter fullført Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling er du klar for en karriere i en av de mest spennende vekstnæringene i verden.

Studiet gir deg en praktisk tilnærming til reiselivsledelse samtidig som du får inngående innsikt i hvordan reiseopplevelser utvikles, iscenesettes og oppleves i tråd med dagens og morgendagens etterspørsel.

Studiet kvalifiserer deg til interessante jobbmuligheter blant annet hos turoperatører, aktivitets- og opplevelsesselskaper, event- og destinasjonsselskaper. Videre vil fly- og transportbedrifter og reisebyråer være sentrale arbeidsgivere, og ikke minst hotell- og overnattingsbransjen. Det er også mulig å finne jobber i det offentlige plan- og utviklingsapparatet.

I tillegg vil du være kvalifisert til å utvikle ditt eget opplevelsesprodukt og lede din egen bedrift.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • MH68GRADERNORD Reiseliv Jonas Green Lie

  MH 68 grader nord 2016

  Jonas Green Lian tok med seg 40 deltakere til Italias riviera for å omsette teoriene fra studiet til praktisk læring. Her er hans refleksjoner:

  Les mer
 • Kjersti Ruud Walaas 2

  Møt studielederen

  – Bachelor i reiselivsledelse og opplevelesesutvikling skiller seg fra andre reiselivsstudier ved å være svært markeds- og kundeorientert.

  Les mer