✕  Lukk søk

Utvalg

Her finner du en oversikt over utvalg ved Høyskolen Kristiania

Fastsetter og innstiller på innholdet i høyskolens studietilbud, samt innstiller til styret ved internakkreditering av studieprogram (60 studiepoeng og opp). Har det faglige og pedagogiske ansvaret for fagområdene.

Et utvalg per fagområde, fast representasjon fra faglig ledelse og administrasjon for å sikre faglig helhet og tverrfaglighet. For ytterligere å sikre faglig samarbeid på tvers, møtes de fire utvalgene ved behov i et utvidet utdanningsutvalg med et særlig ansvar for felles oppgaver som angår kvalitetssikringsprosesser og felles faglige rutiner.

Styret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø og det skal ved institusjonen være et læringsmiljøutvalg (LMU) som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd (Høyskoleloven  § 4-3) blir gjennomført.

Arbeidsområder

LMU sitt arbeid skal imøtekomme kravene i Høyskolelovens § 4-3

 • Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver
 • Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.
 • Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. De kan her be om innspill fra kvalitetsarbeidet og arbeid i instituttene og avdelingene.
 • Det vil også være naturlig å ha et samarbeid og dialog med verneombud og lokal fagforening på områder og saker som naturlig hører til LMU sine fokusområder.- Læringsmiljøutvalget skal spesielt se på fysiske forhold (for eksempel tilrettelegging for funksjonshemmede), psykososiale forhold og velferdsforhold som påvirker læringsmiljøet den tiden studentene studerer ved skolen.
 • Læringsmiljøet treffes to ganger per semester og ved behov. Utvalget lager hvert år forslag til møteplan og arbeidsform.

Høyskolens faste representanter

 • Sander Sværi, prorektor utdanning, leder i LMU for 2018
 • Aleksander Nikolic, studiedirektør
 • Rune Laberg, eiendoms- og innkjøpssjef
 • Ståle Mørch, direktør IT og digitalisering
 • Aleksander Sivertsen, campusdirektør i Bergen
 • Camilla Prytz, avdelingsdirektør i Trondheim
 • Lora Shpak, seniorrådgiver i rektoratet, sekretær i LMU

Studentrepresentanter for 2018:

 • Stian Vik (studentpolitisk koordinator Studentunion Oslo)
 • Olav Eknes Slotsvig (leder TU Studentunion Oslo)
 • Martine Olsen Munther-Kaas (studentrepresentant, fagansvarlig fagskole Studentunion Oslo)
 • Selma Telle (studentpolitisk koordinator Studentunionen Bergen)
 • Jannicke Due (vara studentrepresentant, leder Studentunion Trondheim)
 • Christine Carlsen (tillitsvalgt student, nettstudier)

Tillitsutvalget er et studentorgan og er en del av studentdemokratiet på høyskolen (jfr. Lov om universiteter og høyskoler, § 4-1).

Tillitsutvalget (TU) består av tillitsvalgte fra hver klasse og deres vara. TU ledes av fagansvarlige studenter og det avholdes 3-4 obligatoriske møter per semester i hvert utvalg. Fagansvarlige er ledere for TU for hvert institutt samt avdeling for fagskolen, og har ansvaret for å påse at studentenes faglige muligheter og rettigheter er ivaretatt.

Fagansvarlige velges på Studentunionens generalforsamling.

Avdeling for studentoppfølging har oppfølgingsansvar for studentenes Tillitsutvalg og tilbyr administrativ bistand for fagansvarlige studenter.

LOKUT skal kvalitetssikre arbeidet med opprettelse av nye høyskolestudier eller -enheter ved Høyskolen Kristiania. LOKUT skal også behandle revideringer med vesentlige endringer og sikre at disse følger de myndighetskrav som ligger i gjeldende lover og forskrifter.

LOKUT har sitt mandat fra høyskolekollegiet.

LOKUT vurderer i hvilken grad myndighetskravene til studier ved Høyskolen Kristiania er ivaretatt, og skal ved opprettelse av nye studier sørge for at det gjennomføres en ekstern faglig evaluering. LOKUT gjør ikke vurderinger rundt hvorvidt studienes faglige profil ved etableringer, revideringer eller nedleggelser er i tråd med høyskolens strategiske satsing.

Arbeidsområder:

 • LOKUT skal ved opprettelse av høyskolestudier eller -enheter ved Høyskolen Kristiania vurdere om kravene som ligger i gjeldende lover og forskrifter er dekket og beskrevet på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder spesielt hvorvidt læringsutbyttet er beskrevet og begrunnet, utveksling og internasjonalisering, fagmiljøets kompetanseprofil og tilknytning til høyskolen, samt grad av relevant FoU i fagmiljøet tilknyttet studiet. Enheter under 30 studiepoeng behandles ikke av LOKUT.
 • LOKUT skal sikre både en administrativ og faglig vurdering ved opprettelse av nye studier. Prosessen skal samsvare med NOKUTs saksgang. Ekstern vurdering av faglig kvalitet skal skje ved bruk av en ekstern fagkomite.
 • LOKUT skal ved vesentlige endringer i studium vurdere om endringene får konsekvenser for myndighetskravene et studium til enhver til må oppfylle. På mastergradsnivå har ikke høyskolen selvakkrediteringsrett. Det vil derfor være viktig å påse at endringene ligger innenfor det handlingsrom relevante forskrifter gir.
 • Ved eventuell nedleggelse av studier skal LOKUT påse at høyskolen i en utfasingsperiode holder seg innenfor de krav som ligger i relevante forskrifter.
 • LOKUT skal fungere som en ressurs i arbeidet med søknad om akkreditering for fagskolestudier og masterstudier og påse at søknadene holder et høyt nivå, og på alle områder er innenfor de krav og forventinger NOKUT har til en slik søknad.

LOKUT består av:

 • Høyskolelektor Hilde Skjerve – institutt for helsefag (leder)
 • Fagansvarlig helse- og ernæringsfag Bente Crosby – NKS Nettstudier
 • Høyskolelektor Cathrine von Ibenfeldt – institutt for markedsføring
 • Høyskolelektor Kjell Ove Ernes – institutt for ledelse og organisasjon
 • Førstelektor Øystein Pedersen Dahlen – institutt for kreativitet og innovasjon
 • Kvalitetssjef Yngve Lilledrange – Studieadministrasjonen (sekretær)

Årlig kartlegging av behov for kompetanse gjennom en felles møteplass for arbeidslivsrepresentanter og Høyskolen Kristiania for å bidra til målrettet og helhetlig innovasjon der høyskolen sees som et hele.

Opprettes av prorektor utdanning

Skal gi råd og strategiske innspill til Høyskoleledelsen og styret samt bidra til at høyskolen ivaretar et helhetsperspektiv i forskningsvirksomheten.

Utvalget skal gi forskningsansatte innen fagområdet et forum der de kan diskutere hvordan fagområdets forskningsprofil og strategi for FoU og KU best kan ivaretas og videreutvikles.

Redelighetsutvalget skal arbeide for at forskningen ved Høyskolen Kristiania foregår innenfor forskningsetiske rammer, og for å fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål.

Klagenemnda skal sikre enhver student ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania en uavhengig vurdering ved klage på forhold knyttet til opptak, eksamen, fritak med videre som kan defineres som enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser.

Utvalg skal arbeide for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania. Utvalget skal blant annet behandle spørsmål om verne- og bedriftshelsetjeneste, opplæring og instruksjon innen HMS, og planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.

Arbeidet skal sikre en transparent og smidig ansettelsesprosess der innstilling er forankret i nødvendige kompetansevurderinger i tråd med de krav som settes i lov og forskrift.

Komiteen skal, på delegasjon fra utdanningsutvalget via instituttet foreslå opptaksprøver og faglige kriterier samt vurdere den enkelte søker i tråd med dette.

Informasjon kommer