Valgemner

På enkelte av våre bachelorstudier kan du i ditt andre studieår ta et valgfritt markedsfaglig emne.

Med enten ett emne på 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng hver, får du et helt semester til fordypning. Dette gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt*, og gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

Merk: Enktelte studieløp er utelukket fra å velge visse valgemner, fordi emneinnholdet allerede dekkes i studieløpsemnene. I Trondheim kan du velge to valgemner, alle de andre kan tas i Oslo

 

Vi ønsker at alle skal få de valgemnene de søker på, men dersom det blir fullt på et emne vil karaktersnitt fra 1. og 2. semester bestemme opptaket.

Alle skal søke valgemne, selv om man vil søke på utveksling eller praksis.
Har du spørsmål kan du sende en epost til valgemner@kristiania.no,

*oversikten viser tilbudet for 2017. Vær oppmerksom på at endringer i porteføljen kan forekomme


Adventure tourism is one of the fastest growing segments of the tourism industry and is increasingly recognised as being what tourism should be now and in the future. This is because of a shift in the leisure market towards more activity and experience­based tourism. A similar shift is taking place in the corporate market where activities and experiences are increasingly offered as part of an overall events package.

During this course, students will acquire knowledge of the key principles and practices associated with planning and managing adventure tourism. The course begins by defining adventure tourism, and provides an overview of the current sector structure. It then introduces students to the market for adventure tourism, and the role and importance of entrepreneurship and innovation within the adventure tourism industry.

Students will then learn about the regulatory environment and how to conduct risk assessment and manage adventure tourism operations safely, how to develop adventure tourism products that provide memorable activities and experiences, how to market adventure tourism products including the role of market research, and how to manage physical, natural and human resources for adventure tourism.

The course also considers trends and issues that are likely to influence the adventure tourism sector in the future.


Dette valgemnet gir deg en innføring i arbeidsrett og den juridiske metoden ved ansettelser. Du vil lære om hvilke rettigheter og plikter arbeidsavtalen gir, både overfor arbeidsgiver og arbeidstaker og arbeidsgivers styringsrett.

Videre vil du lære om de ansattes arbeidsmiljø. Her får du kunnskap om hvilke bestemmelser som gjelder vedrørende arbeidstid, ferie, lønn og feriegodtgjørelse samt ved sykdom og permisjoner.

Du vil også få en innføring i virksomhetsoverdragelse, organisasjonsrett og prosedyren i tariffoppgjør, fredsplikt og arbeidstvister, permittering og opphør av arbeidsforhold.

 • Innføring i arbeidsrett – særpreg og rettskilder
 • Innføring i juridisk metode
 • Ansettelsesprosedyrer
 • Arbeidsavtalen – rettigheter og plikter
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Medbestemmelsesrett
 • Arbeidsmiljø – krav og kontroll
 • Arbeidstid – lov kontra avtaleverk
 • Lønn og feriegodtgjørelse – hovedtrekk
 • Ferie
 • Sykdom og arbeidsforhold – rettigheter og plikter
 • Permisjoner – kort oversikt over sentrale permisjonsrettigheter
 • Virksomhetsoverdragelse – hovedtrekk
 • Organisasjonsrett
 • Tariffoppgjør, fredsplikt og arbeidstvister
 • Permittering
 • Opphør av arbeidsforhold

PS: Kan ikke velges av studenter på Bachelor i HR og personalledelse


Dette valgemnet gir deg en forståelse for hva coaching er, hvordan læring foregår gjennom coaching og hvilke effekter det kan ha. Du vil også få kunnskap om tilbydere av coachingtjenester, og hvordan coachingprosjekter kan gjennomføres i en organisasjon.

Emnet inkluderer en bred gjennomgang av teorier som coaching bygger på, blant annet positiv psykologi og kommunikasjon.

Det vil bli utstrakt bruk av øvinger i praktisk coaching, både i grupper og enkeltvis.  Etter endt emne vil du ha tilegnet deg grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon  og coachingsamtaler, og blant annet vite hvordan coaching forholder seg til andre  typer metodikker.

Hvem passer emnet for?

 • Om du er grunnleggende interessert i psykologi, og kommunikasjon
 • Om du er villig til å jobbe for å komme på et høyt nivå når det gjelder teoretisk kunnskap
 • Om du er villig til å bruke noe av fritiden din på å trene på praktisk coaching med dine medstudenter.

Metoder i undervisningen:

 • Forelesninger
 • Studentpresentasjoner
 • Drøftinger i grupper og plenum
 • Praktisk trening i grupper
 • Hjemmearbeid individuelt og i grupper


Emnet gir deg en innføring i ulike aspekter knyttet til det å skape, etablere og organisere små entreprenørielle virksomheter.

Gjennom å starte din egen bedrift lærer du å håndtere ulike utfordringer som entreprenører står overfor. I tillegg vil du lære hvordan entreprenørskap påvirker samfunnet, og hvordan samfunnet kan legge til rette for entreprenørskap.

Videre skal du kunne redegjøre for ulike former for entreprenørskap og innovasjon, som f.eks. sosialt entreprenørskap.

Dette emnet kombinerer teori og praktisk forståelse. Underveis skal du bruke teorien, jobbe i team og etablere en studentbedrift knyttet til en fysisk eller virtuell vare eller en tjeneste Du vil lære hvilke faktorer som påvirker start-up prosessen gjennom å skape, etablere og organisere egen virksomhet.

I tillegg skal du utvikle ferdigheter knyttet til realisering av en forretningsidé, herunder etablering av ny virksomhet og utvikling av en forretningsplan.

PS: Kan ikke velges av studenter på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling


Good communication is about creating trust: Professional communicators understand their audience’s needs and adapt their messages accordingly.

Taught in English, this course aims to strengthen the students’ communicative competence, knowledge and understanding of international business communication.

Students will gain knowledge about cross-cultural business communication, international negotiations, business ethics, storytelling and practical business communication, and will practice their communication skills within these contexts.

General principles for professional business communication will be explored in the context of how factors such as national culture, values and organizational culture influence communication and decision-making. Students should develop awareness of what characterizes Norwegian business culture in particular, and learn to compare and contrast different business cultures.

They will experience cross-cultural challenges in negotiations through cases involving role-play, where negotiation theory is applied to practical problem-solving in relevant cross-cultural business contexts.

Furthermore, students will learn about ethical challenges in international business, and analyse ethical dilemmas in order to make decisions in specific cases.

The students will gain competence in storytelling as a communication tool in the marketing of products and services, as well as in business leadership, where theory is closely linked to case analysis and examples from international corporations.

In the practical part of the course, they will develop oral and written skills in business-tobusiness and business-to-customer communication. This includes learning how to adapt the message, tone and style to various situations, communication channels, contexts and cultures, writing effective business messages and giving oral presentations.

Excursions, guest lecturers, company visits and real-life cases will provide practical examples illustrating several central aspects of the course syllabus.

The course provides the students with an attractive and highly demanded competence in international business communication, and is particularly relevant for students who wish to work in businesses with international contacts, as well as for international exchange students.

After completing the course, students should be capable of employing effective communication strategies in both written and oral situations relevant for working in international business, as well as being able to consider cultural and ethical aspects of decision-making.


I faget Personalledelse og rekruttering lærer du hvordan både lovgivers krav og rådende teorier innen strategisk HR kan omsettes i praksis på en norsk arbeidsplass. Du vil også få kjennskap til profesjonell rekruttering og forskning om rekruttering, testing og personlighetspsykologi. Teorier om Big­Five personlighetsmodeller og intelligens gjennomgås.

Du vil lære hvordan ansettelser, personalsamtaler, korrektiver, avvikling og omorganisering skal foregå på ansvarlig vis. Du skal være i stand til å anvende kunnskap om lovgivers krav til hvordan antidiskriminering, likestilling, sykefraværsoppfølging og ansettelser/oppsigelser skal skje.

Du vil trenes i å se dilemmaer i skjæringspunktet mellom lov/tilsynskrav og forretningsmessige krav til effektivitet og resultatoppnåelse.

Det gjennomgås en rekke praktiske caser.

Etter endt emne skal du ha fått bred oversikt over så vel rammeverk (lovverk) som vanlig praksis i utøvelsen av personalfunksjonen i norsk arbeidsliv. Du skal videre kunne identifisere hvilke rutiner og verktøy som brukes i rekruttering og prestasjonsoppfølging.

Ut fra teorier om forvaltning av menneskelige ressurser, og kunnskap om regelverket, skal du kunne analysere strategiske situasjoner og anbefale veivalg for å bedre en organisasjons konkurranseevne.

Gjennom praktiske case får du innsikt i at menneskelig kapital er vanskelig å styre og at mennesker er en uensartet og heterogen ressurs.

De sentrale delene av pensum er:

 • Tilknytningsformer
 • rekrutteringsmetodikk
 • forvaltning av menneskelige ressurser
 • Big Five
 • måling av intelligens og personlighet
 • vanskelige samtaler
 • sykefraværsoppfølging
 • oppsigelse og avskjed
 • HMS.

PS: Kan ikke velges av studenter på:

 • Bachelor i HR og personalledelse,
 • Bachelor i Hotelledelse
 • eller Bachelor i Ledelse og servicestrategi

 • Tilbys i: Oslo
 • Studiepoeng: 15
 • Emneansvarlig: Ketil Raknes

Emnet tar utgangspunkt i at alle organisasjoner trenger et godt om dømme og støtte fra ulike interessenter for å nå sine mål. Du vil lære om PR-fagets historie og utbredelse, og hvordan PR­-arbeid virker sammen med tradisjonell markedsføring.

Du skal utvikle et kritisk blikk på hvordan profesjonelle aktører og kilder jobber for å påvirke media, politikk og samfunnsliv.

Viktige stikkord er: Interessentanalyser, omdømme, PR-strategi, retorikk, nyhetsjournalistikk og mediehåndtering.

Etter endt emne skal du kunne:

 • lage en PR-strategi med tiltaksplan
 • ha fått trening i å skrive både pressemeldinger og kronikker
 • kunne argumentere for en sak i form av en god presentasjon
 • kunne beherske spredning av PR-budskap i sosiale medier

Det vil være flere besøk av gjesteforelesere fra bedrifter, byråer og medieinstitusjoner. Det vil også bli lagt opp til bedriftsbesøk hos et PR-byrå.

PS: Kan ikke velges av studenter på Bachelor i PR og samfunnspåvirkning.


Du omgir deg med merkevarer gjennom hele livet. Uansett hvor vi beveger oss i samfunnet, om det er i vår egen stue, på bussen eller på kjøpesenteret, er vi omgitt av forskjellige merkevarer.

Merkevarer brukes i en rekke sammenhenger, i klassisk betydning innenfor forbrukermarkeder som brus, banktjenester og butikk-kjeder, i merkevarebygging av organisasjoner (for eksempel for HR i rekrutteringsarbeid), i reiseliv gjennom å bygge sterke destinasjonsmerker eller i politikk for å bygge sterke merkevarer av partier og politikere. Bruksområdene for merkevarer og nytten av strategisk merkevareledelse er uendelige.

Dette valgemnet er for alle som er interessert i å lære mer om merkevarenes verden og vil lære grunnleggende merkevareledelse. Alle som kan tenke seg en jobb der merkevarer kan være en viktig del av forretningsstrategien – f. eks. i PR byråer, reklamebyråer, markedsavdelinger, reiseliv, hotell, offentlige etater og organisasjoner – kan ha stor nytte av dette valgemnet.

Målet i dette emnet er å lære de grunnleggende teoriene om strategisk merkevareledelse, men vel så viktig er det å bli satt i stand til å bruke disse teoriene i praktiske problemstillinger. Utstrakt bruk av praktiske oppgaver, datainnsamling og analyse, diskusjoner og digitalt simuleringsspill er derfor en sentral del av emnet.

Målet med dette er at du skal får trening i å utnytte dine analytiske evner til å ta strategiske beslutninger i merkevareledelse. Derfor skal vi diskutere og jobbe med dagsaktuelle merkevarer og problemstillinger fra næringslivet.

Emnet vil inneholde en rekke ulike temaer som er viktig for strategisk merkevareledelse:

 • Introduksjon til merkevarer og merkeverdi
 • Psykologiske og økonomiske aspekter ved merkevarer
 • Finansiell verdifastsettelse av merkevarer
 • Grunnleggende merkevareledelse og verktøy
 • Merkekjennskap og merkeassosiasjoner
 • Elisitering av merkeassosiasjoner
 • Evaluering, følelser og kunde-merkerelasjoner
 • Merkestrategi
 • Merkeposisjonering
 • Merkeelementer
 • Merkeporteføljer og styring
 • Merkekommunikasjon

Hvis du velger strategisk merkevareledelse som ditt valgemne, vil du etter fullført emne ha god oversikt over den systematiske prosessen som brukes for å bygge merkevarer, og ha større forståelse for hvordan merker inngår i organisasjonskulturer og i vårt samfunn.

PS: Kan ikke velges av studenter på Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse + Bachelor i Markedsføring og salgsledelse.

 • Tilbys i: Oslo + Bergen
 • Studiepoeng: 15
 • Emneansvarlig: Andreas Thon

Formålet med emnet er å gi deg mulighet til å anvende det lærte i praksis, og forstå hvordan teori og praksis forutsetter hverandre og utformer hverandre gjensidig. Slik skapes en overføring mellom teori og praksis og du får et innblikk i arbeidshverdagen i et arbeidsmiljø relevant for eget studium.

Praksis skal legge til rette for systematisk læring og utprøving, gjennom relevante arbeidsoppgaver og erfaringssituasjoner. Arbeidsoppgavene skal stå i forhold til den kompetansen du har, og er å betrakte som en læringsarena på samme måte som undervisningen ved høyskolen. Praksisopplæringen skal være variert, veiledet og vurdert.

Erfaringer og kunnskap studenten tilegner seg gjennom praksisarbeidet skal gi bedre forståelse for øvrige fag i bachelorstudiet.

I praksisperioden skal du fordype deg i et selvvalgt tema relatert til studiets faglige profil.

Læringsmål

Kunnskap:

Etter endt emne har du kunnskaper om:

 • sammenhenger, metoder og arbeidsmåter innenfor profesjonell praksis og innen fagområdet
 • dagsaktuelle tema innenfor profesjonell praksis knyttet til eget studium
 • hvordan eget fag- og funksjonsområde samhandler med andre fag- og funksjonsområder i en profesjonell organisasjon
 • strategiske-, plan-, og beslutningsprosesser i organisasjoner i relasjon til eget fag
 • beste praksis ved å knytte teori opp mot bedriftens operative oppgaver

Ferdigheter:

Etter endt emne skal du kunne:

 • løse praktiske arbeidsoppgaver innenfor fagområdet
 • delta i gjennomføringen av faglig orienterte prosjekter
 • samarbeide med andre faggrupper og funksjonsområder
 • anvende metodeverktøy og annet verktøy for å løse relevante problemstillinger
 • reflektere over dagsaktuelle operative utfordringer og tematikk knyttet til eget studium og fagområde

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal du kunne:

 • reflektere over egen faglig utvikling underveis, og hvordan arbeidsplasslæring bidrar til utvikling av kompetanse, prestasjoner og arbeidsprosesser
 • kunne bruke ny og aktuell kunnskap i relasjon til andre emner i studiet

PS: Dette kan ikke velges av studenter på Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse, Bachelor i Markedsføring og salgsledelse eller Bachelor i Ledelse og servicestrategi.

 • Tilbys i: Oslo
 • Studiepoeng: 15
 • Emneansvarlig: Arne Nygaard

Norsk varehandel er en stor og viktig sektor som utgjør nesten 10 % av brutto nasjonalprodukt, og har mer enn 370 000 sysselsatte. Varehandelen har vært gjennom enorme endringer de siste årene, med en økende dominans av kjeder og kjøpesentre, og en konsentrasjon av markedsandeler og makt både blant leverandører og butikkjeder.

Mange spår nå at nye og større endringer står for tur, med en sterk vekst i e-handel, noe som gir nye utfordringer – og muligheter, både for eksisterende og nye aktører.

Dette emnet gir en grundig innføring i varehandelsledelse, inkludert butikk- og kjededrift, styring av leverandørrelasjoner, kategoriledelse og Key Account Management, og utvalgte strategiske temaer innen varehandel.

Emnet er spesielt nyttig for studenter som ønsker å jobbe i varehandel (butikk, butikkjeder, kjøpesentre), hos leverandører til varehandel (typisk store merkevareleverandører), eller i konsulentvirksomhet med fokus på varehandelsbransjen.

Emnet vil bli undervist i fire moduler:

 • Introduksjon til varehandelsledelse
 • Markedskanaler
 • Key Account Management og kategoriledelse
 • Strategiske emner i varehandelsledelse

 • Tilbys i: Oslo + Bergen
 • Studiepoeng: 30
 • Emneansvarlig: Terje Grann

Teoriundervisning blir knyttet sammen med cases. Gjennomføring av emnet vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. For å sikre progresjon, vil det underveis i semesteret både være gruppeoppgave og mappeinnleveringer. Det blir stilt store krav til egeninnsats.

Valgemnet i Bedriftsøkonomisk analyse består av tre hoveddeler:

 1. Investering og finansiering
 2. Regnskap
 3. Økonomistyring

Hvert av emnene har et arbeidsomfang på 10 studiepoeng. Ingen forkunnskapskrav ut over grunnkurset i bedriftsøkonomi.

Hvem er dette for?

Valgemnet i bedriftsøkonomisk analyse er spesielt aktuelt for:

 • Studenter som er interessert i bedriftsøkonomi og ser for seg arbeidsoppgaver som vil inkludere dette emnet.
 • Studenter som ser for seg lederstillinger i næringslivet.
 • Studenter som tar sikte på masterutdanning i økonomi og administrasjon, og for eksempel ønsker å bli siviløkonom.

NRØA-sitt krav til bedriftsøkonomisk analyse i fagkretsen for å kunne søke på master i bedriftsøkonomi, er ivaretatt.


I dette valgemnet får du innsikt i ulike digitale mekanismer sett fra et virksomhetsperspektiv (mikro) og et samfunnsperspektiv (makro). Du lærer å reflektere over åpenhet og gjennomsiktighet i sosial kommunikasjon, samt planlegge og gjennomføre digitale markedsplaner. Arbeidet utføres individuelt og i grupper.

Vi gir deg kunnskap om hvordan utvikling av ny teknologi og teknologisk konvergens skaper nye tjenester og nye virksomheter. Du får kjennskap til de viktigste økonomiske forskjellene mellom industrisamfunnets fysiske varer og tjenester, og de digitale tjenestene.

I tillegg skal du lære hva den digitale økonomien består av, og hvordan den virker i praksis. Du vil få kompetanse til å analysere fenomenet forretningsmodell nærmere, samt at du vil få en god forståelse av samspillet mellom teknologiutvikling og samfunnsendring, samt være i stand til å drøfte hvilke konsekvenser dette får for ulike typer organisasjoner.

Videre gir vi deg kunnskap om hvordan medielandskapet og sosiale medier endrer premisser for virksomhetens kommunikasjon. Du lærer å reflektere rundt samspillet mellom sosiale medier og tradisjonelle medier slik at kanalenes særtrekk og unike egenskaper tilpasses virksomhetens kommunikasjonsmål.

Valgemne i digital markedsføring gir deg digital kompetanse og praktisk erfaring gjennom opprettelse og aktiv bruk av blogger, wikier, samskrivingsverktøy, Twitter, Facebook, LinkedIn, sosiale bokmerker og andre sosiale medier.

Du lærer å planlegge, gjennomføre og måle effekter av integrert markedskommunikasjon. Dette arbeidet skjer gjennom å delta i Google Online Marketing Challenge, der du og dine medstudenter i gruppe bidrar til å hjelpe en selvvalgt bedrift med deres digitale markedsføring.

Gjennom dette valgemnet få du som student verktøyene til å bygge din egen ”digital identitet” og du vil få muligheten til å skape din virtuelle ”CV”.


Emnet gir deg kunnskap i å lede endringer med fokus på mellom menneskelige prosesser, forståelse for hvordan man kan endre organisasjoner, og hva som skaper motstand mot forandring. Du får blant annet innsikt i hvordan du kan utvikle mellommenneskelige prosesser i en organisasjon for å få til endringsprosesser.

Du skal også oppnå forståelse for organisasjonens plass i samfunnet og samspillet mellom samfunnsendringer, endringer i organisasjonen og endringer av mellommenneskelige relasjoner, dvs. kunnskapen skal utvikles på samfunnsnivå, på organisasjonsnivå og på individnivå.

Etter endt emne vil du beherske ulike metoder for endring, og ha tilegnet deg ferdigheter slik at du kan analysere behov for endring og være deltaker i endringsprosjekt.

Etter endt emne skal du også ha generell kompetanse i viktigheten av endringsprosesser i den globale kunnskapsøkonomien og en god kritisk forståelse av endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå.

Følgende emner vil bli gjennomgått:

INDIVIDNIVÅ

 1. Personlige endringsprosesser
 2. Personlig omdømme
 3. Mellommenneskelig kommunikasjon
 4. Personlig suksess i endringsprosesser

ORGANISASJONSNIVÅ

 1. Taus kunnskap
 2. Kunnskapsarbeiderens produktivitet
 3. Organisatorisk læring
 4. Innovasjonskultur og innovasjonsstrategi
 5. ”Lean” og endringsprosesser

SAMFUNNSNIVÅ

 1. Kunnskapssamfunnet og endring
 2. Verdiskapningsprosesser i kunnskapsøkonomien
 3. Rettslige rammer i endringsprosesser

Gjennomføring av en prosjektoppgave som omhandler endringsprosjekter i næringslivet vil utgjøre en vesentlig del av arbeidsinnsatsen, og legges inn som en del av undervisningsopplegget.

 • Tilbys i: Oslo
 • Studiepoeng: 30
 • Emneansvarlig: Rune Bjerke

Gjennom pensum og prosjektarbeid skal du lære å forstå event som et påvirkningsverktøy. Om hvordan eventer kan endre holdninger og adferd internt i organisasjoner, og eksternt i markedet.

Eventledelse og sponsing bygger på fagområder og temaer som: markedsføring, merkebygging, prosjektledelse, selvledelse, HR, catering, økonomistyring, kommunikasjon, logistikk, sponsorvirksomhet, design og produksjon.

Disse områdene og temaene vil blitt gjennomgått og drøftet i detalj, i tillegg til det innledende emnet om den strategiske anvendelsen av event, som en del av intern og ekstern markedsføring og merkebygging.

Gjennomføring:

Klasserommet skal fremstå som en treningsarena og blir gjort om til en eller flere eventorganisasjoner, slik at du får kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere interne eventer i organisasjoner, eller eksterne eventer i forbindelse med idretts-, kunst-, kultur- eller reiselivsarrangementer.

Emnet gir deg også muligheten til å delta som arrangør av et faktisk event etter semesterslutt. Du må derfor være innstilt på å delta og investere i et par reiser med overnattinger for planleggingen og gjennomføringen av eventet.

 • Tilbys i: Oslo
 • Studiepoeng: 30
 • Emneansvarlig: Tom Karp

Ledelse er sentralt i utviklingen av samfunn og organisasjoner. Dog er ledelse primært et verktøy for at grupper av mennesker og enkeltindivider skal få til det de har bestemt seg for.

Ledelse innebærer således å ha og ta ansvar, samt forvalte det ansvaret ved å påvirke andre mennesker, og deg selv, slik at det i størst mulig grad jobbes mot felles målsettinger.

I valgemnet Ledelse og personlig lederskap vil du bli bedre kjent med deg selv, og dine og andres tanker om ledelse. Du vil jobbe deg gjennom ledelsesteorier, men også selv ta stilling til hvordan du kan lede.

Faget har en utradisjonell gjennomføringsmodell hvor mye av læringen skjer gjennom læringsintensive Leadership Labs som kombinerer hardt arbeid med fine opplevelser, nye inntrykk og relevante erfaringer.

Det er et arbeidskrevende fag som krever mye motivasjon og egeninnsats. Men sannsynligheten for at du vokser og tar noen nye steg er stor, og faget etterlever i høyeste grad Høyskolen Kristianias misjon om å gi deg personlig og faglig utvikling.


Dette valgemnet er et praktisk/akademisk fag som omhandler det å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter som skal til for å kunne bidra til en bedrifts visuelle profil og identitetsbygging gjennom bilder og film. Kurset tar for seg filmens og fotografiets rolle som historiefortellende virkemidler for kommersielle og ikke kommersielle bedrifter i dagens mediekanaler.

Du får innsikt i bruken av visuell retorikk, og hvordan man planlegger og designer gode historier og bilder for en arbeidsgiver gjennom praktisk fotografering / filming og teoretisk tilnærming til caser og eksempler.

Man lærer metoder for å planlegge, og gjennomføre, ulike former for fotografisk og multimedial historiefortelling ved bruk av ulike praktiske/ visuelle verktøy og postproduksjon.

Kurset gir innsikt i hvordan bruk av bilder i vår kultur kan ha kommersielle, politiske eller etiske følger. Du skal kunne evne å reflektere etisk over fotografiets og filmens kommunikative rolle i samfunnet, og hvordan en kan påvirke et publikum gjennom bilder og film.

Etter endt kurs skal du beherske fotografering og film på et nivå som gjør at du kan fylle rollen som fotograf i en organisasjon og kunne bidra med den visuelle planleggingen for en merkevare, eller identitetsbygging gjennom forskjellige kanaler.

 • Tilbys i: Oslo + Bergen
 • Studiepoeng: 30
 • Emneansvarlig: Dag Inge Fjeld

Dette valgemnet gir deg systematisk innsikt i hvordan reklamebyråer og designere arbeider med utforming av reklameideer, tekst, layout, grafisk utforming og merkeidentitet.

Det betyr ar vi vektlegger budskapsutvikling, metaforisk forsterkning og semiotisk forsterkning.

Emnet skal sette deg i stand til å fungere i markedskommunikasjonsavdelinger som har ansvar for merkebygging, reklame, og grafisk utforming.

Gjennom to gruppeeksamener vil studentene få trening i å skrive kreative brif som omsetter strategiske analyser til kampanjer.

Forelesere og gjesteforelesere som underviser i dette emnet har lang fartstid fra reklamebransjen, og gjennom eksamenscases hentet fra annonsører og studietur får studentene god kontakt med den praktiske virkeligheten