✕  Lukk søk

Forbrukeratferd (6268)

Innledning

Emnet er delt i tre deler.

Del 1 introduserer forbrukeratferd og forbrukerforskning.

I del 2 er fokuset på kunden som individ. I denne delen vil følgende temaer bli berørt:

 • Forbrukernes beslutningsprosess og beslutningsteori
 • Motivasjon og personlighet som drivkraft i konsum
 • Forbrukernes persepsjon av stimuli
 • Forbrukernes evne til å lære og hvordan kunnskap blir brukt i forbrukervalg
 • Holdninger og holdningsendring

 

I del 3 vil emnet fokusere på forbrukeren i en sosial kontekst samt forskjeller i forbrukeratferd på tvers av kulturer. Aktuelle temaer er:

 • Familie, venner og sosiale gruppers påvirkning på kjøpsbeslutninger og konsum
 • Sosiale klasser og forbrukeratferd
 • Kulturer og subkulturer i konsum
 • Adopsjon av nye produkter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om forbrukernes kjøps- og konsumatferd - både som enkeltindivid og som del av en gruppe
 • har kunnskap om hvorfor forbrukere kjøper, hva de kjøper, hvordan de kjøper, når de kjøper og hvordan de evaluerer et kjøp
 • kan gjøre rede for psykologiske og økonomiske teorier knyttet til forbrukeratferd

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke kundeinnsikt og teorier om forbrukeratferd i praktisk markedsføring
 • kan analysere hvordan endringer i markedsføringsmiksen for produkter og tjenester potensielt kan påvirke forbrukerne og deres atferd

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere og reflektere over ulike etiske utfordringer i hvordan markedsføring kan påvirke forbrukerne
 • kan diskutere og reflektere over konsum og forbruk som en utfordring i moderne samfunn

Emnet inngår i

Bachelor i Administrasjon og ledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Årsenhet i Markedsføring og salg

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som internettbasert nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og interaktive oppgaver, innsending av to obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Alle obligatoriske innsendingsoppgaver skal være fullført og bestått før eksamen. Emnet har en faglig veileder som bevarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt