✕  Lukk søk

Akademisk lesing og skriving (6277)

Innhold

Emnet består av tre deler: 1) Oppgaveskriving 2) Informasjonskompetanse og 3) Vitenskapsteori

 

1) Oppgaveskriving

 • Tema og problemstilling, tolking og avgrensning
 • Teori og empiri
 • Kildebruk og relevans
 • Redegjørelse, drøfting og argumentasjon
 • Språk, stil og skriftlig formuleringsevne, akademisk sjanger
 • Struktur

 

2) Informasjonskompetanse

 • Proaktive it-verktøy
 • Kildebruk
 • Oversikt over både praktisk og akademisk litteratur
 • Ferdigheter til å finne fram til relevante kilder med bruk av blant annet: trykte kilder, datakilder, bibliotekkataloger, akademiske indekser og avansert internettsøking.
 • Evne til å skille mellom populære, praktiske og akademiske kilder. 
 • Evne til å kvalitetssikre, og vite når og hvordan man bruker disse forskjellige kildetyper (kildekritikk).

 

3) Vitenskapsteori

 • Kunnskapsbegrepet
 • Vitenskap: den kritiske grunnholdingen
 • Teori om vitenskap: kunnskapsvekst på ulike måter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om den akademiske kulturens historiske bakgrunn, tradisjoner, tenke- og skrivemåte, og dens plass i vestlig kultur
 • har kunnskap om sentrale temaer innen vitenskapsteori
 • har kunnskap om begrepene ontologi, epistemologi og vitenskapelig metode
 • har kunnskap om hvordan en akademisk tekst er bygget opp, identifisering og analyse av sentrale emner i en tekst, samt prinsipper for god skriving
 • har kunnskap om hvilke krav som stilles til akademiske oppgaver med tanke på problemstillingens funksjon, etterrettelig og etisk kildebruk samt faglig analyse og drøfting
 • har kunnskap om hvordan teori, empiri og forskning skal anvendes i en akademisk oppgave

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skrive en akademisk oppgave som møter de krav til fagspråk, struktur, argumentasjon, riktig og etisk henvisning, drøfting og redegjørelse som stilles i den akademiske sjangeren
 • kan finne fram til, evaluere, bruke og kommunisere informasjon i en fagoppgave
 • kan anvende relevante forskningsresultater på både praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunne sine valg
 • kan trekke veksel på kunnskap om vitenskapsteori og metode ved valg av metode og kildebruk i egne oppgaver, og reflektere kritisk både rundt egne og kilders metodevalg
 • kan drøfte ulike syn på hva kunnskap og vitenskap er
 • kan drøfte hvordan ulike ontologier påvirker valg av samfunnsvitenskapelige metoder i undersøkelser, samt konsekvenser disse kan ha for hvilken kunnskap man innhenter

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i det skriftlige språkets betydning i akademisk kommunikasjon, etisk bruk av kilder og etterrettelighet i forskningsprosesser
 • har evne til kritisk, analytisk og selvstendig tenkning
 • har evne til å reflektere over etiske problemstillinger både i forbindelse med valg av forskningsmetoder, framstilling av funn og kildebruk i fagtekster

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i Administrasjon og ledelse

Årsenhet i PR og kommunikasjon 

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som nettundervisning med fri progresjon. Studiet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, interaktive oppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig individuell eksamen. Emnet har en faglig veileder som besvarer skriftlige spørsmål og gir tilbakemelding.

 

Studenten har 18 måneder på å fullføre emnet

Anbefalt tidsbruk

Normert tidsbruk er 210 timer

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke Godkjent (G/IG)

Består av 3 obligatoriske innsendingsoppgaver.

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Høyskolen Kristiania. Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania. Lesedato 19. oktober 2017: https://kristiania.no/content/2015/12/Formelle-krav-til-innleveringer-ved-H%C3%B8yskolen-Kristiania-16-17.pdf [8 sider]

Høyskolen Kristianias bibliotek. Skrive og henvise. Lesedato 19. oktober 2017: http://biblioteket.kristiania.no/skrive-og-henvise/

Pettersen, Tove. 2015. Skriv: Fra idé til fagoppgave. 2. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal. [ISBN: 9788205470989. 256 sider.]

Thurén, Torsten. 2009. Vitenskapsteori for nybegynnere. 2. utg. Oslo: Gyldendal. [ISBN: 9788205384064. 200 sider.]

Digitalt kompendium for 6277 Akademisk lesing og skriving legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Førland, Tor Egil. 1996. "Drøfting og redegjørelse." I Drøft: Lærebok i oppgaveskriving, 35-48. Oslo: Gyldendal.

Goldacre, Ben. 2012. "Dagens visvas". I Kvakksalverne: Et oppgjør med tvilsom medisin, falske slankekurer og naive medier, 99-124. Oslo: Gyldendal.

Halvorsen, Knut. 2008.  "Datainnsamling." I Å forske på samfunnet: En innføring i samfunnsvitenskapelig metode, 127-152. Oslo: Cappelen.

Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen. 2013. "Klart og vitenskapelig språk." I Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 259-281. Bergen: Fagbokforlaget.

Schindler, Robert M. 1992. "The real lesson of New Coke: The value of focus groups for predicting the effects of social influence." Marketing Research, 4(4): 22-27.

Samlet sidetall/pensum

ca. 600

Anbefalt litteratur

Høyskolen Kristianias bibliotek. Skrive. Lesedato 19. oktober 2017: http://biblioteket.kristiania.no/149/skrive/

Søk & Skriv. Lesedato 19. oktober 2017: www.sokogskriv.no