✕  Lukk søk

Sponsing og verdiskapning (SPO2100)

Innledning

Emnet sponsing og verdiskaping handler om hvordan sponsorer og objekter kan skape verdier sammen internt i organisasjoner, markedet og i samfunnet. I et bytteteoretisk perspektiv dreier sponsing seg om hvordan sponsorer og sponsorobjekter bytter verdier gjennom et sponsorat og aktiveringen av dette. Sponsorer kan ha som mål å styrke organisatoriske dimensjoner som ansattes helse sammen med sponsorobjekter. De kan også styrke merker med objekter i markedet og skape samfunnsnyttige verdier sammen med ideelle organisasjoner. For at objekter skal utvikle seg til å bli attraktive for sponsorene kreves strategier innen merkebygging, prestasjonskultur og selvledelse. Emnet bygger av den grunn på emnene Merkebygging og personale branding og Selvledelse og prestasjonskultur i studieprogrammet.

 

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Kultursektorens komparative fortrinn
 • Idrettens komparative fortrinn
 • Sponsorobjekter innen kultur og idrett
 • Ideelle organisasjoner som objekter
 • Attraktive objekter - egenskaper og kapabiliteter
 • Utvikling av strategier og implementering
 • Sponsing og verdiskapning i organisasjonen, i markedet, i samfunnet
 • Sponsorvirksomhet som et merkebyggingsverktøy
 • Intern/ekstern aktivering og intern/ekstern merkebygging
 • Aktivering, mental og fysisk helse
 • Styring av sponsorportefølje
 • Analyse- og effektmålinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for sponsing som påvirkningsverktøy og aktiveringseffekter av sponsorater internt i organisasjoner og eksternt i markedet
 • kan gjøre rede for strategisk bruk av sponsorater for å påvirke interessegrupper og skape verdier
 • kan forklare hvordan sponsing kan brukes sammen med andre påvirkningsverktøy i merkebyggingsprosessen
 • forstår sponsoratet i et bytteteoretisk perspektiv
 • kan gjøre rede for viktige egenskaper og kvaliteter ved et attraktivt sponsorobjek​t

Ferdigheter

Studenten...

 • kan evaluere markeder, interessegrupper og alternative sponsorobjekter
 • kan utvikle mål og sponsorstrategier
 • kan utvikle strategier for sponsorobjekter
 • kan bistå i forhandling og utvikling av avtaler
 • kan bistå i beregning av ROI (return of investment) og utvikling av budsjett
 • kan samarbeide om bruken av måleverktøy og gjennomføring effektmålinger
 • kan benytte data fra effektmålinger

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre sponsorvirksomhet
 • kan bidra med å utvikle strategier for å utvikle attraktive sponsorobjekter
 • kan forstå verdiskapningen gjennom sponsing og aktiveringstiltak, både internt i organisasjoner og eksternt markedet i forbindelse med idretts-, kunst-, kultur- eller reiselivseventer

Emnet inngår i

Videreutdanning i Sponsing og eventledelse

Læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, case-gjennomgang og oppgavegjennomgang

Case, diskusjoner og utvikling av strategier

Gruppeoppgaver og presentasjoner

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer (inkl. 32 timer undervisning)

Arbeidslivstilknytning

Studentene kan bygge relasjoner, samarbeide og dele kunnskap og erfaringer. De vil jobbe med reelle eller fiktive problemstillinger innen sponsing fra eget domene/virksomhet som er knyttet opp til hjemmeeksamen i grupper.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter) med muntlig presentasjon 

Varighet hjemmeeksamen: 8 uker

Varighet muntlig: 30-60 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt