Organisasjonen

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke høyskolens fag- og læringsmiljø.

oslo-hk-utenfor

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med 8.000 studenter fordelt på studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett.

Høyskolen Kristiania er en framtidsrettet høyskole, og er særlig opptatt av samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. Innen alle høyskolens fagområder jobber det dyktige forskere som hver dag sørger for at den viktigste og nyeste kunnskapen omsettes til undervisning. Ved å være innovative og nyskapende har høyskolen i over 100 år tilbudt morgendagens utdanninger.

Organisasjonens faglige virksomhet er delt inn i fire institutter og en avdeling for fagskolestudier.

Fakta fra 2015

Høyskolen Kristiania tilbød i 2015:

 • 1 MBA-studium gjennom høyskolens nettstudier
 • 2  masterstudium
 • 4 masterstudier som tilbys i samarbeid med internasjonale utdanningsinstitusjoner
 • 18 bachelorstudier
 • 14 fagskolestudier
 • 8 årsenheter

Høyskolen Kristiania hadde i 2016 totalt 7.972 studenter, hvorav 4.678 stedlige studenter og 3.294 nettstudenter:

 • Mastergradsstudenter: 54
 • Bachelorgradsstudenter: 3.898
 • Fagskolestudenter: 726
 • Nettstudenter: 3.294

Høyskolen Kristiania skal gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling i et livslangt læringsperspektiv, til det beste for samfunnet.

Høyskolen Kristiania har definert fire kjerneverdier som fungerer som en rettesnor i alt arbeid høyskolen utfører

 • Praksisnær:
  Høyskolen Kristiania skal med sine utdanninger bringe studentene i kontakt med praksisfeltet så tidlig som mulig i utdanningen og slik gjøre dem rustet for arbeidslivet
 • Ambisiøs:
  Høyskolen Kristiania stiller ambisiøse krav og forventninger til sine ansatte og studenter om å skape og levere resultater, gjennom å tilføre kompetanse, kunnskap og ferdigheter til individet og samfunnet
 • Kreativ:
  Høyskolen Kristiania skal tørre å være annerledes og kreativ, ved å sette sammen ulik kunnskap og kompetanse
 • Tolerant:
  Høyskolen skal være fordomsfri, inkluderende og utøve åpenhet der forskjeller aksepteres, dialog fremmes og det etterstrebes å forstå hverandre best mulig, gjennom å dele kunnskap og erfaring

Høyskolen Kristiania sitt samfunnsoppdrag er å tilby studier og kurs på ulike utdanningsnivåer som er tilpasset mennesker med forskjellige kvalifikasjoner, evner og muligheter. Høyskolen skal utdanne kandidater som skal tilføre samfunnet kompetanse, til både offentlig og privat sektor. Høyskolen skal bidra med forskningsbasert kunnskap, kompetanse og praksisrettet læring som skal danne grunnlag for innovasjon og verdiskapning.