Organisasjonen

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke høyskolens fag- og læringsmiljø.

oslo-hk-utenfor

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene.

Høyskolen Kristiania er en framtidsrettet høyskole, og er særlig opptatt av samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. Innen alle høyskolens fagområder jobber det dyktige forskere og formidlere som hver dag sørger for at den viktigste og nyeste kunnskapen omsettes til undervisning. Ved å være innovative og nyskapende har høyskolen i over 100 år tilbudt morgendagens utdanninger.

Organisasjonens faglige virksomhet er delt inn i fire institutter og en avdeling for fagskolestudier.

Høyskolen Kristiania tilbyr studier innen markedsføring og salgsledelse, HR og ledelse, reiselivs- og hotelledelse, kreativitet og innovasjon, design og teknologi og helse og medisinske fag. De ulike studiene tilbys som årsstudier, fagskolestudier, bachelorstudier, masterstudier, nettstudier og etterutdanning.

Fakta fra 2016

Høyskolen Kristiania tilbød i 2016:

 • 1 MBA-studium gjennom høyskolens nettstudier
 • 5 masterstudier
 • 21 bachelorstudier
 • 11 fagskolestudier
 • 8 årsenheter
 • Flere kurs innen yrkesrettede utdanning og videregående opplæring gjennom nettstudier.

Høyskolen Kristiania hadde i 2016 totalt 7.972 studenter, hvorav 4.678 stedlige studenter og 3.294 nettstudenter:

 • Mastergradsstudenter: 54
 • Bachelorgradsstudenter: 3.898
 • Fagskolestudenter: 726
 • Nettstudenter: 3.294

Totalt i 2016 var 66% av heltidsstudentene kvinner og 77,46% av deltidsstudentene kvinner.

Høyskolen Kristiania skal gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling i et livslangt læringsperspektiv, til det beste for samfunnet.

Høyskolen Kristiania har definert fire kjerneverdier som fungerer som en rettesnor i alt arbeid høyskolen utfører

 • Praksisnær:
  Høyskolen Kristiania skal med sine utdanninger bringe studentene i kontakt med praksisfeltet så tidlig som mulig i utdanningen og slik gjøre dem rustet for arbeidslivet
 • Ambisiøs:
  Høyskolen Kristiania stiller ambisiøse krav og forventninger til sine ansatte og studenter om å skape og levere resultater, gjennom å tilføre kompetanse, kunnskap og ferdigheter til individet og samfunnet
 • Kreativ:
  Høyskolen Kristiania skal tørre å være annerledes og kreativ, ved å sette sammen ulik kunnskap og kompetanse
 • Tolerant:
  Høyskolen skal være fordomsfri, inkluderende og utøve åpenhet der forskjeller aksepteres, dialog fremmes og det etterstrebes å forstå hverandre best mulig, gjennom å dele kunnskap og erfaring

Høyskolen Kristiania sitt samfunnsoppdrag er å tilby studier og kurs på ulike utdanningsnivåer som er tilpasset mennesker med forskjellige kvalifikasjoner, evner og muligheter. Høyskolen skal utdanne kandidater som skal tilføre samfunnet kompetanse, til både offentlig og privat sektor. Høyskolen skal bidra med forskningsbasert kunnskap, kompetanse og praksisrettet læring som skal danne grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensen Stiftelse og Anthon B Nilsen Skoledrift AS har inngått avtale om at Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT. Avtalen er i tråd med intensjonsavtalen som ble inngått 9. desember 2016. Aksjene ble overdratt den 29. mars 2017.

Et skritt mot universitetsambisjonen

– To av landets mest praksisnære høyskoler slås nå sammen, og det er vi glade og ikke minst stolte over. Sammenslåingen vil gi et større fagmiljø, økt faglig bredde og mange nye muligheter for faglige synergier, som vil komme både ansatte og studenter til gode. Dette er et stort skritt på veien mot vår ambisjon om å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, forteller administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind.

Beholder Westerdals-navnet

– Vi kan forsikre nåværende studenter og årets søkere om at vi ønsker å videreføre skolenavnet «Westerdals» innenfor høyskolens merkevarestruktur. «Westerdals» er godt posisjonert i markedet for høyere utdanning og har en stor anerkjennelse innenfor sine fagområder. Ved å beholde navnet bevarer vi identiteten blant ansatte og studenter, og merkevaren «Westerdals» kan rendyrkes videre innenfor sitt fagområde, sier Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania.

Oppkjøpet av Westerdals Oslo ACT er i tråd med høyskolens formål om å tilby utdanning og personlig utvikling, til det beste for samfunnet.

Fakta om Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT

Høyskolen Kristiania er en ideell utdanningsstiftelse med 103 års historie med formål om å drive undervisning, formidling og forskning. Gjennom disse årene har høyskolen utdannet over tre millioner mennesker.

Sammen med Westerdals Oslo ACT vil den nye høyskolen ha 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene.

Høyskolen Kristiania har studiesteder i Oslo, Bergen og Trondheim.