Bachelor

Grafisk design

Grafisk design-utdanning med både praktisk og teoretisk tilnærming.

Bachelor-i-Grafisk-design

Grafisk design er et kreativt, intellektuelt og praktisk fagområde, som lager visuell kommunikasjon for alle deler av samfunnet.

I et samfunn som bombarderer oss med tusenvis av visuelle inntrykk hver dag, er det krevende for bedrifter, produkter og tjenester å være synlige for sitt publikum. Som grafisk designer jobber man med å utvikle visuell kommunikasjon som skiller seg ut i mengden, slik at budskapet når fram til målgruppen.

På få år har samfunnet blitt bortimot heldigitalt, og omtrent over natta har «alle» fått internett rett i lomma. Det har ført til at bedrifter og organisasjoner krever mer enn bare en stilig logo eller en raff brosjyre. De vil ha engasjerende kommunikasjon i alle kanaler.

Som grafisk designer må du derfor beherske typografi, bildekommunikasjon, fargelære og komposisjon i både trykte og digitale medier, i tillegg til interaksjonsdesign- og tjenestedesignmetodikk.

Praktiske oppgaver

Den kreative grunnholdningen står sentralt gjennom hele studiet og er nødvendig for at man skal kunne skape effektive designløsninger tilpasset oppdragsgiverens, brukerens og andre interessenters behov. Oppgavene du vil jobbe med, spenner fra bedrifters visuelle profiler til friere fordypningsprosjekter. Felles for alle prosjektene er at de bygger på en konseptuell tilnærming.

Emnene gjennomføres med praktiske oppgaver, teori og faghistorie, slik at håndverket settes inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng.

Lær å kommunisere komplekse budskap

Som grafisk designer må du være god på form, farge, typografi og komposisjon. Disse «verktøyene» bruker du hele tiden underveis i studiet. Men grafisk design handler ikke om å gjøre ting «pent» eller «kult». Det handler om å kommunisere, ofte komplekse budskap til travle målgrupper.

Derfor består Bachelor i grafisk design også av en god del teoretiske fag, som markedsføring, sosiologi og metodelære, som utvikler de analytiske evnene. Dette omfanget er det som skiller denne treårige bachelorgraden fra vår toårige fagskoleutdanning i grafisk design.

Bør du velge fagskoleutdanningen eller bachelorgraden i grafisk design? 

 

Tett samarbeid med bransjen

Studiet vektlegger faglig refleksjon og evnen til å bruke relevant kunnskap i designløsninger. Derfor underviser vi i yrkesetikk og hvordan man som grafisk designer kan være seg sitt sosiale ansvar som samfunnsaktør bevisst.

Vår tette kontakt med bransjen gjør at studiet til enhver tid er oppdatert på hvilke kvalifikasjoner som etterspørres.

Du vil få kunnskap fra toneangivende miljøer i inn- og utland og senere være i stand til å oppdatere din egen kunnskap gjennom å følge utviklingen og trendene innen fagområdet.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Emnet gir en innføring i grafisk design som fag generelt og kommunikasjonsverktøy for trykte medier spesielt. Grunnleggende begreper og fagterminologi introduseres med hovedvekt på typografi. Det undervises i grafisk design- og skrifthistorie, typografiske prinsipper, regler og normer.

Emnet gir en innføring i kreativ metode og idéutviklingsmodeller som grunnleggende kompetanse for alle kreative og praktiske yrker. Målet med emnet er å gi studentene et bevisst forhold til kreativitet som teknikk og problemløsningsmetode, og hvordan kreativitet spiller seg ut i ulike fora.

Emnet gir en innføring i grafisk design som kommunikasjonsverktøy i digitale medier, med hovedvekt på typografi. Det undervises i tekniske og kommunikative særpreg for digitale medier, samt grunnleggende koding av nettsider.

Emnet gir en innføring i interaksjonsdesign med fokus på prosessen som fører frem til gode brukeropplevelser (UX) i digitale medier. Det undervises i faguttrykk og -begreper, grunnleggende prinsipper for interaksjonsdesign fra et ergonomisk og psykologisk perspektiv, samt brukerscenarier og metoder for brukertesting.

Emnet gir en innføring i markedsføring som fag, teknikk og forretningsfilosofi. Det undervises i markeds-/målgruppeanalyse, markedsstrategi, effektmåling og kontroll, samt etiske aspekter.

Emnet gir en innføring i kommunikasjon med bilder, herunder beskrivende og tolkende fotografi, illustrasjon og andre bildespråk som brukes i en grafisk design-sammenheng. Bildet sees på både som narrativt og identitetsskapende element, og som verktøy for å visualisere ideer. Det undervises i semiotikk, fargelære, bildekomposisjon og visuell retorikk, samt etikk og rettighetsproblematikk.

Emnet gir en innføring i stil-, design-, og kunsthistorie fra 1900 til i dag, slik at studentene kan reflektere over sitt faglige ståsted i historisk sammenheng. Videre gir emnet en innføring i bærekraftig utvikling og hvilken rolle og ansvar man har som designer for samfunn og miljø.

Emnet gir en innføring i visuell identitet (også kalt identitetsdesign eller visuell profil) og har fokus på visuelle virkemidler primært som identitetsskapende elementer. Emnet er det første i fagtråden «problemløsende emner», der tidligere lærte verktøy brukes til å løse en designoppgave i form av en visuell identitet. Det undervises i en metodisk tilnærming til identitetsdesign, designstrategi og sosiale og etiske problemstillinger knyttet til slike prosjekter.

Emnet gir en innføring i grafisk design som narrativt verktøy i digitale medier. Sentralt er en idébasert/konseptuell tilnærming til designløsninger i digitale medier, og studentene utforsker mulighetene som ligger i multimedial og interaktiv historiefortelling i skjermmedier.

Emnet gir en innføring i grunnleggende sosiologisk tenking, der studentene får en forståelse av at virkeligheten ikke er «naturlig», men formet gjennom møtet mellom struktur og aktør. Diskusjoner omkring smak, gruppe og individualisering står sentralt, og det undervises roller, sosiale normer og hvordan bakgrunn og klasse påvirker individers livsvalg.

Emnet er en innføring i grafisk design som narrativt verktøy i trykte medier. Sentralt er en idébasert/konseptuell tilnærming til designløsninger i trykte medier, og studentene utforsker mulighetene som ligger i format, taktilitet og fysisk interaksjon som virkemidler for historiefortelling.

Emnet gir en innføring i prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon, prosjektarbeid som arbeidsform, målformulering, planlegging og gjennomføring av prosjekter. Det undervises videre i teamsammensetting, rolle- og oppgaveforståelse og ledelse av et prosjekt, samt mobilitet og nye arbeidsformer.

Emnet gir en innføring i grafisk design i rom og på tredimensjonale objekter. Målet med emnet er å gi et mer helhetlig bilde av oppgavene grafisk design kan løse, og samtidig gi en innføring i problematikk knyttet til kommunikasjon i rom.

Emnet gir en fordypning i visuell identitet og fokuserer på komplekse identitetsprosjekter. Sentralt er helhetstenking i alle kommunikasjonsflater, medier og interaksjonspunkter. Det gis også en innføring i tjenestedesign for at studentene skal få et helhetsperspektiv på merkevarers møter med sine målgrupper.

Emnet gir en innføring i å jobbe for positiv samfunnsendring som grafisk designer. Dette gjøres gjennom designmetodisk utforskning av samfunnsproblemer som er komplekse og vanskelige å definere («wicked problems»).

I dette emnet har studenten tre ulike spesialiseringsmuligheter. Alternativ A gjennomføres på Høyskolen Kristiania og har mulighet for innveksling. Alternativ B og C gjennomføres utenfor Høyskolen Kristiania.

A. Spesialisering ved Høyskolen Kristiania (med mulighet for innveksling)

B. Praksis i bedrift

C. Utveksling til utenlandsk utdanningsinstitusjon
For alternativ A vil visuell identitet, interaktiv design og sosialt ansvar være spesialiseringsområder. Alternativ B og C har et begrenset antall plasser og interesserte studenter må kvalifisere seg gjennom en søknads- og opptaksprosess.

Læringsutbyttet vil variere med valget studenten tar, og er derfor veiledende for hva de skal ha ervervet seg etter gjennomført emne. Dette betyr at synliggjøring av forståelsen for egen utvikling i en arbeidsrapport og et refleksjonsnotat er et vesentlig element i emnet.

Emnet gir en innføring i teorien bak utviklingen og gjennomføringen av et større undersøkelsesprosjekt. Målet med emnet er at studentene skal oppnå en reflektert holdning til metode, kildebruk og resultater, slik at de kan anvende dette i bacheloroppgaven.

I denne avsluttende oppgaven skal studentene vise at de kan fordype seg i, og anvende, kunnskapen og ferdighetene de har tilegnet seg innenfor sentrale områder av studiet. Oppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt faglig problemstilling og skal føre fram til en besvarelse med både en teoretisk og en praktisk del.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Italia

 • NABA, Milano

England

 • Southampton Solent University, Southampton

Australia

 • RMIT, Melbourne

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

 

I tillegg til pensumslitteratur må det påregnes kostnader knyttet til gjennomføring av de ulike emnene, som for eksempel skrive-, tegne- og verkstedmateriale, print av oppgavebesvarelser, presentasjoner og innleveringer. I tillegg må man ha egen lagringsenhet til digitale oppgaver, for eksempel en ekstern harddisk eller minnepinne med god kapasitet.

Det er utplassert printere flere steder i skolebyggene, som man kan printe på fra både skolens og medbrakte datamaskiner. I tillegg har vi et eget printsenter som driftes av Canon, som kan utføre flere typer printjobber enn printerne kan. Printing dekkes ikke av studieavgiften.

Programvaren som brukes er tilgjengelig på alle skolens datamaskiner i og utenfor undervisning. Vi har også et begrenset antall digitale tegnebrett, speilreflekskameraer og lysbord til utlån og bruk i høyskolens lokaler.

Dersom du ikke har erfaring innenfor tegning, form og farge, kan du melde deg på skolens forkurs før studiestart.

Du kan jobbe som utøvende grafisk designer i både privat og offentlig sektor. Du får også erfaring med å utvikle egne prosjekter og designbriefer, noe som gir grunnlag for å starte egen designpraksis.

Andre steder du kan jobbe med design og kommunikasjon, er i markedsavdelinger, forlag, aviser, magasiner eller redaksjoner.

Du blir ikke spesialist innen en smal grafisk design-disiplin, men derimot øvet i å designe helhetlige løsninger som kommuniserer tydelig og riktig på tvers av kommunikasjonsflater og til mange ulike målgrupper.

Den akademiske tilnærmingen til faget samt vektleggingen av skriftlig fremstillingsevne gir deg kompetanse til å ta videre studier på masternivå.

 • Fredrik Eive Refsli - Bachelor i Grafisk design

  Møt foreleseren Fredrik Eive Refsi

  Fredrik jobber målrettet med å ha tett kontakt med designbransjen, så han vet hva som skal til for å lykkes der ute.

  Les mer
 • grafisk_julie_mtv

  Vant designkonkurranse for MTV

  Under prisutdelingen MTV Europe Music Award 2015, var det Grafisk design-studenten sitt design på vinner-konvoluttene og manuskortene.

  Les mer