Bachelor

Tjenestedesign

Lær å designe helhetlige tjenester og forme gode brukeropplevelser

Tjenestedesign er en metodisk og kreativ tilnærming for å levere helhetlige, nyttige og attraktive tjenester med hovedvekt på brukerens opplevelse.

Tjenestedesignere er kreative problemløsere som tar i bruk designmetodikk og en brukerorientert tilnærming for å skape gode brukeropplevelser i en globalisert verden som er nærmest omgitt av tjenester. Å ta toget om morgenen, abonnere på en strømmingstjeneste eller gjennomføre netthandel er eksempler på tjenester vi benytter oss av i hverdagen.

I Norge jobber 80 % i tjenesteytende sektor, og behovet for forbedrede og nye tjenester blir stadig større.

Tjenestedesign = Brukeren i sentrum

Ved å sette brukeren i sentrum jobber tjenestedesignere systematisk med å kartlegge brukeropplevelser, systemer og funksjoner, slik at de kan avdekke frustrasjoner, flaskehalser og problemområder.

Basert på denne innsikten forsøker de dernest å forbedre eller omdefinere hele tjenesteforløpet ved å utforme en ny brukerreise gjennom nye kontaktpunkter (både analoge og digitale) mellom virksomheten og brukerne.

Som tjenestedesigner må du derfor kunne jobbe helhetlig og interdisiplinært for å imøtekomme organisatoriske utfordringer på en kreativ måte.

Gjennom dette studiet vil du lære å generere, visualisere og presentere ideer for brukere, leverandører, lærere og medstudenter. Med en visuell arbeidsmetodikk vil du kunne omsette funn i tiltak, tydeliggjøre problemstillinger, prøve ut ideer og utforme nye tjenestekonsepter.

I tjenestedesign fokuserer man ikke kun på utvikling av en tjeneste eller et produkt, men utvikling av en overordnet opplevelse for brukeren – ofte gjennom et tverrfaglig perspektiv. Derfor består Bachelor i Tjenestedesign også av teoretiske fag som støtter opp under tjenestedesignprosessen, slik som forretningsforståelse, forbrukeratferd, markedsføring og innovasjon. Dette innholdet skiller studiet fra andre designprogrammer.

Studiet vektlegger faglig refleksjon og evnen til å bruke relevant kunnskap i designløsninger. Derfor underviser vi i yrkesetikk og hvordan man som tjenestedesigner kan være seg sitt sosiale ansvar som samfunnsaktør bevisst. Vår tette kontakt med bransjen gjør at studiet til enhver tid er oppdatert på hvilke kvalifikasjoner som etterspørres.

Du vil få kunnskap fra toneangivende miljøer i inn- og utland og senere være i stand til å oppdatere din egen kunnskap gjennom å følge utviklingen og trendene innen fagområdet.

Designfaglig utøvelse gjennom praktiske og visuelle arbeidsmetoder står sentralt gjennom hele studiet og er nødvendig for at man skal kunne skape effektive tjenestekonsepter som er tilpasset oppdragsgiverens, brukerens og andre interessenters behov.

Oppgavene du vil jobbe med, spenner fra tjenesteutvikling til mer eksperimentelle framtidsanalyser. Felles for dem alle er at de bygger progresjon gjennom iterativ læring av visualisering, brukerinvolvering, samskaping og testing.

Emnene gjennomføres med mange praktiske oppgaver samt med teori og faghistorie for at håndverket skal settes inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en generell introduksjon til det å studere ved en høyere designutdanning, med grunnleggende innføring i vitenskapsteori, metode, akademisk lesing og skriving. Det gis også en kort introduksjon i kunst- og designhistorie for å bevisstgjøre studentene på sine fag i en historisk sammenheng.

Emnet består også av studieløpsrettet undervisning i fagets teoretiske grunnlag, faglige verktøy og programvare.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir innføring i kreativitet, og ulike perspektiver og modeller som omhandler begrepet. Emnet omfatter kreativ metode og idéutviklingsmodeller som gir grunnleggende kompetanse for alle kreative og praktiske yrker.

Målet med emnet er å gi studentene et bevisst forhold til kreativitet som teknikk og problemløsningsmetode, og hvordan kreativitet spiller seg ut i ulike sammenhenger.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i grunnleggende tegneferdigheter og visualiseringsteknikker. Målet med emne er å utvikle studentenes designfaglige evne til å gi form og uttrykk for ideer.

Emnet fokuserer på mestring av tekniske og kunstneriske ferdigheter gjennom håndtegning, ved å utvikle sensitivitet for detaljer og evne til å artikulere det man ser på en visuelt overbevisende måte.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gjennomgår sentrale prinsipper og metoder som er grunnleggende for en tjenestedesigner. Kurset fokuserer på en praktisk analytisk forståelse for hvordan man utvikler og designer tjenester.

De vil få innblikk i ulike faser av en tjenestedesignprosess: Innsiktsgenerering, idegenerering, prototyping og konseptualisering.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i markedsføring som fag, teknikk og forretningsfilosofi. Det undervises i markeds- og målgruppeanalyse, markedsstrategi, markedsplanlegging, effektmåling og kontroll.

Andre sentrale temaer er relasjons- og samfunnsperspektiver på markedsføring.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i kunst- og designhistorie, for å gjøre studentene i stand til å se sitt eget faglige ståsted i en historisk sammenheng. Emnet gir kunnskap til å reflektere over hvordan utviklingen innen design, kunst og arkitektur relaterer seg til samfunnsutviklingen for øvrig.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i faglig refleksjon gjennom kreativ, formgivende praksis. Å være designer er å være en reflekterende praktiker, og målet med emnet er å øke refleksjonen rundt egen kreativ prosess og egne arbeider.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Prototyping brukes til hurtig utvikling og tilpasning av et tjenestekonsept for å simulere en brukers opplevelse av en tjeneste. Studentene lærer å utvikle prototyper gjennom ulike metoder, verktøy og kreativ problemløsning.

Emnet fokuserer på ideutvikling som utforskes gjennom bruk av scenarier, prototyper og simuleringer for å beskrive og tilpasse opplevelser mellom en bruker og en virksomhet

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet fokuserer på hvordan kunst, litteratur og publiseringsteknologi har bidratt til å forme mediesamfunnets utvikling og former virkeligheten vi lever i. Diskusjoner omkring kunst, kultur og kommunikasjonshistorie står sentralt, og det undervises i hvordan dette kan anvendes til utviklingen av kommunikasjonsløsninger.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon, prosjektarbeid som arbeidsform, målformulering, planlegging og gjennomføring av prosjekter. Det undervises videre i teamsammensetting, rolle- og oppgaveforståelse og ledelse av et prosjekt, samt mobilitet og nye arbeidsformer.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i strategisk design med vekt på hvilken rolle design kan spille for å nå strategiske mål for virksomheter. Det gis en innføring i en strategisk designprosess, som gir studentene både verktøy og metoder for strategisk forankring av designløsninger.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet tar for seg eksisterende og kommende megatrender og metoder for å gjennomføre effektive scenarioutviklingsprosesser. Studentene vil lære seg å utarbeide gode og relevante analyser av framtiden som kan brukes for å utvikle relevante tjenester, posisjon og strategi for virksomheter.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i å jobbe for positiv samfunnsendring som designer og vektlegger refleksjon rundt designerens rolle og samfunnsansvar. Begreper som bærekraftig utvikling, social design, universell utforming, cradle to cradle og wicked problems står sentralt i emnet.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i grunnleggende sosiologisk tenking, der studentene får en forståelse av at virkeligheten ikke er «naturlig», men formet gjennom møtet mellom struktur og aktør. Diskusjoner omkring smak, gruppe og individualisering står sentralt, og det undervises i roller, sosiale normer og hvordan bakgrunn og klasse påvirker individers livsvalg.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet skal belyse hvordan teknologiske endringer og moderne informasjons- og kommunikasjonsstrategier har endret seg og hvordan disse påvirker kundenes krav til servicekvalitet. Emnet vil fokusere på nye muligheter organisasjoner har til å sikre gode serviceleveranser og skal belyse hvordan digitale løsninger kan integreres i servicestrategier.

Målet er å gi innsikt og forståelse for hvordan digitale strategier kan gi økt servicekvalitet og derigjennom økonomiske og strategiske effekter for organisasjonen, og å vise hvilke konsekvenser bruk av digital teknologi kan ha for kundetilfredshet, kommunikasjon med kundene og kundelojalitet.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet fokuserer på designprinsipper relatert til utvikling og integrering av tjenestekonsepter i virksomheter gjennom iterasjon, prototyping, «design sprints», forankring og utprøving av innovative forretningsmodeller.

Emnet diskuterer også interne barrierer i virksomheter som kan forhindre en endringsprosess og hvordan disse kan imøtekommes.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet fokuserer på hvordan merkevarer kan involvere stakeholdere i merkevareutvikling og innovasjon. Det bygger på stakeholderteori og tradisjonelle merkevaremodeller og argumenterer for en deltakende tilnærming som involverer ansatte og forbrukere i å skape verdi.

Dette emnet vil se på organisasjonelle krav for å oppmuntre til sosialisering, metoder for å involvere ansatte og forbrukere, brukere av sosiale medier og strategier for innovasjon.

I tillegg vil det gi studenter modeller og deltakende verktøy som de kan bruke for å bygge ”sosiale merkevarer”. Internasjonale case studier som Burberry, Mozilla og Volkswagen vil bli brukt for å illustrere konseptet ”sosiale merkevarer”.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet fokuserer på å forstå og anvende mekanismer for utvikling av vanedannende produkter og tjenester. Emnet tar blant annet for seg spillmekanismer fra «gamification» for å øke grad av engasjement og interesse blant brukere av eksisterende og nye løsninger.

Studentene vil få innsikt i ulike modeller og rammeverk for å forstå atferdsendring, og lære seg å anvende disse i ulike case-oppgaver.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 15

Emnet består av et større praktisk fordypningsprosjekt der studenten selv skal velge tema og problemstilling, som deretter utforskes med utgangspunkt i studiets kjerneområder

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 30

Etter to år med grunnleggende opplæring kan studentene søke om muligheten til å arbeide i en bedrift hvor det er ansatt tjenestedesignere (for eksempel i et designbyrå eller en markedsavdeling). Praksiskandidaten skal i størst mulig grad arbeide som en fullverdig tjenestedesigner, og delta i den profesjonelle praksisen i bedriften.

I tillegg må kandidaten følge noe obligatorisk undervisning ved høyskolen, samt løse oppgaver knyttet til denne undervisningen.

Semester: Høst
Antall studiepoeng: 30

I 5. semester kan studentene søke om å utveksle til en av utdanningens samarbeidsskoler i utlandet. Studentene vil her følge undervisningen på den aktuelle skole, og læringsutbyttet er således avhengig av emnene studenten tar. Les mer i kapittel 5. Studentutveksling og internasjonalisering under.

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 7,5

Emnet gir en innføring i teorier og metoder til gjennomføring av større undersøkelsesprosjekter. Målet med emnet er at studentene skal oppøve en reflektert holdning til vitenskapelige metoder, kildebruk og resultater og forberedes til å anvende dette i bacheloroppgaven

Semester: Vår
Antall studiepoeng: 22,5

I denne avsluttende oppgaven skal studentene vise at de kan fordype seg i, og anvende, kunnskapen og ferdighetene de har tilegnet seg innenfor sentrale områder av studiet. Oppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt faglig problemstilling og skal føre fram til en tjenestedesignløsning.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

På dette studiet kan et begrenset antall studenter  i 5. semester kvalifisere seg for praksisplass hos en utvalgt samarbeidsbedrift, eller til utveksling til en av våre utenlandske samarbeidspartnere.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Gjennom balansen mellom praktiske ferdigheter, konseptuell tilnærming til tjenestedesign og bevissthet om forretningsforståelse kvalifiserer studentene seg for arbeid i et bredt spekter av jobber. Etter endt studium kan de jobbe som utøvende tjenestedesignere i både privat og offentlig sektor.

Andre mulige arbeidsplasser er designbyråer, konsulentselskaper, kommunikasjonsbyråer, IT-selskaper og andre tjenesteorienterte virksomheter.

Du blir ikke spesialist innen en smal tjenestedesign-disiplin, men derimot øvet i å designe helhetlige løsninger som fungerer på tvers av ulike kontaktpunkter og til mange ulike målgrupper.

Den akademiske tilnærmingen til faget og vektleggingen av skriftlig og visuell fremstillingsevne gir deg kompetanse til å ta videre studier på masternivå.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Etter å ha fullført Bachelor i tjenestedesign er du kvalifisert til å søke på masterprogrammer i Norge og utlandet. I Norge er masterprogrammet i design ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo aktuelt.

Det finnes også flere muligheter for masterutdanning i utlandet som passer et slikt bachelorgradsstudium, blant annet ved Royal College of Art (England), Politecnico di Milano (Italia) og Stanford University (USA).

Det gjøres oppmerksom på at det kan være strenge opptakskrav på enkelte av disse studiene, og at flere av dem krever en designportfolio for å kunne søke.