✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen  - nett

Ønsker du å vite hvordan man kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna?

Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov hos fagarbeidere og barnehageassistenter. Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal ha et kvalitativt godt tilbud i barnehagen.  

Utdanningsmyndighetene har lagt fram en plan for å utvikle kvaliteten og heve personalets kompetanse i barnehagene: «Kompetanse for framtidens barnehage».  Utdanning for «De yngste barna (0-3 år) i barnehagen» er et prioritert område. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verdenen. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. 

Denne utdanningen gir mulighet for fullfinansierte plasser (gratis tilbud) høsten 2019, les mer om kvalifikasjoner til dette under Opptakskrav i menyen her. Begrenset antall plasser.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Utdanningens emner bygger på hverandre og følger en naturlig progresjon. Emne 1 er utviklet som et felles grunnlagsemne for alle oppvekstfag ved skolen, og inneholder temaer som er aktuelle for oppvekstsektoren generelt. Emne 2 til 4 gir studentene didaktiske redskaper for å kunne ivareta de yngste barnas behov, kompetanse til å jobbe med tilknytning og relasjonsbygging, og vite hvordan man kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna. I emne 5 gjennomfører studentene en praksisperiode over 10 uker der kompetanse opparbeidet gjennom utdanningen utøves i praksis. Utdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave der studenten arbeider med et tema relevant for utdanningen. Arbeid med rammeplan for barnehagen og relevant lovverk er gjennomgående i utdanningen.   

Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse. 

Kunnskaper 

Kandidaten  

 • har kunnskap om de yngste barnas væremåter og uttrykksmåter i lek og samspill med omgivelsene  
 • har kunnskap om de yngste barnas vennskapsrelasjoner og betydningen det har for utvikling av sosial kompetanse 
 • har kunnskap om pedagogiske og didaktiske begreper og metoder, for å sikre de yngste barnas læring og helhetlige utvikling  
 • har kunnskap om de yngste barnas livsmestring og helse og betydningen av trygghet for barnas læring, væremåte og trivsel 
 • har innsikt i FNs barnekonvensjon, barnehageloven, rammeplan for barnehagen og andre lover, forskrifter, styringsdokumenter og standarder som er relevante for arbeidet med de yngste barna i barnehagen 
 • har kunnskap om mangfoldet i barnehagesektoren samt kjennskap til yrket som fagarbeider i en småbarnsavdeling i en barnehage 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om arbeid med de yngste barna i barnehagen 
 • forstår betydningen barnehagene har for å skape mangfold, inkludering og barns medvirkning blant de yngste barna 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan anvende kunnskap om de yngste barnas utvikling og væremåter til å skape gode og trygge leke- og læringsaktiviteter for de yngste barna i barnehagen.  
 • kan anvende didaktiske metoder, prosesser og verktøy for å dekke de yngste barnas behov for omsorg, mestring og trygghet som er nødvendig for å oppnå læring og helhetlig utvikling 
 • kan finne relevant informasjon og fagstoff om de yngste barna som er relevant for å bidra til barnas læring og helhetlig utvikling 
 • kan bidra i å kartlegge og observere aktiviteter i barnegruppen i samarbeid med barnehagelærer og annet pedagogisk personell og identifisere intellektuelle, skapende og fysiske aktiviteter som gir barn muligheter for læring og helhetlige utvikling.  

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i møte med kollegaer, de yngste barna og deres foreldre. 
 • har utviklet en etisk grunnholdning som bygger på barnehagens verdigrunnlag og som kommer til uttrykk ved å ivareta medvirkning, åpenhet og å vise respekt overfor barn og foreldre med ulik religiøs og kulturell bakgrunn. 
 • kan utføre hverdagsrutiner, leke- og læringsaktiviteter og annet arbeid med de yngste barna – tilpasset individuelle og grupperelaterte behov 
 • kan samarbeide med kollegaer, foreldre og andre voksne om å utvikle trygge og nære relasjoner med barn som fremmer barnets læring og helhetlige utvikling 
 • kan utvikle hverdagsrutiner, lek og læringssituasjoner i samarbeid med den pedagogiske ansvarlige i barnehagen, for å skape trygghet og tilhørighet hos de yngste barna

Utdanningen er nettbasert, og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling. 

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon. 

I tillegg får du:  

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.  
 • Teknisk veiledning ved behov. 
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon.  
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett. 

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes. 

Utdanningen har ikke eksamen. Karakteren på vitnemålet settes etter en samlet vurdering av praksisrapporten (30%) og fordypningsoppgaven (70%). De er tverrfaglige og skal til sammen dokumentere at læringsutbyttet for utdanningen er oppnådd. 

Etter endt utdanning får du vitnemål.

 • Felles grunnlag for oppvekstfag 
 • Småbarnspedagogikk og didaktikk 
 • Tilknytning og relasjon 
 • Utviklings- og læringsmiljø for de yngste barna   
 • Praksisperiode 
 • Fordypningsoppgave 

I utdanningen er det en praksisperiode på 10 uker i en barnehage – helst på egen arbeidsplass.  

(For fullfinansierte plasser gjelder egne vilkår – se nettsiden for fullfinansierte plasser på dette studiet her.) 

Praksisstedet må ha småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3 år, og studentene skal i praksisperioden ha arbeid i tilknytning til disse barna. Skolen har gjennom avtaler med oppvekstsektoren muligheter til å tilby studentene praksisplasser ved enkelte barnehager.  

Barnehagen stiller med praksisveileder for deg i praksisperioden. Praksisveilederen skal stå for den daglige veiledningen og ha to grundige veiledningssamtaler med deg i løpet av praksistiden.

Formelle krav: 

 • Fullført og bestått videregående opplæring og fagbrev fra utdanningsprogrammet Barne- og ungdomsarbeider (eller tilsvarende eldre læreplaner)  

Realkompetansevurdering: 

 • Minst 5 års arbeidserfaring fra barnehage  
 • Kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift, som er rettet mot arbeid i barnehagen, brukes som referanse for vurdering av om søker oppfyller krav til realkompetanse. 
 • Eventuell godkjennelse av opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Eksempler på fritidsaktiviteter som kan telle med som supplerende erfaring er svømmeinstruktør for små barn og aktivitetsleder på barneklubber

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac). 

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10 
 • Minimum 4GB internminne (RAM) 
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom 
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene. 
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Pris per semester er 15 500 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Denne utdanningen gir mulighet for fullfinansierte plasser (gratis tilbud) høsten 2019, les mer om fullfinansiert studie her.

Inkludert i prisen er

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset eller vil melde deg på, ta kontakt med oss

Studiet passer for deg som jobber i barnehage og/eller du som har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og ønsker å jobbe med de yngste barna. 

Fagskoleutdanning kjennetegnes ved at utdanningen er praktisk lagt opp og studenter som har fullført en utdanning hos oss kan gå rett ut i jobb. Fagskoler tilbyr utdanninger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. 

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. 

Se hele studietilbudet på nett