✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Helseadministrasjonssekretær – nett

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder?

Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste.

Utdanningen som helseadministrasjonssekretær vil gjøre deg til en verdifull ressursperson. Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad både når det gjelder løpende administrativt arbeid, samt også å kunne gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling.

Alle emnene i utdanningen representerer sentrale fagområder som du som kontorfaglig ansatt innen helsetjenesten må beherske for å fungere på en profesjonell måte.

Nå får du 15% rabatt på dette studiet. Rabatten trekkes fra prisen på studiet. 

Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ta gjerne kontakt med oss:

Tlf +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)

Eller send mail til:
silja.bredeveien@kristiania.no
hegeborke.lillekroken@kristiania.no

Du skal innom temaer som etikk, menneskesyn og kultur. Du kommer inn på praktisk personalarbeid, økonomiforståelse og pasientservice. Helsesektoren er inndelt i primær- og spesialisthelsetjenesten, og forvaltningen er ulik i de to sektorene. Dette får du også innblikk i gjennom studiet. Du kommer selvsagt innom velferdsteknologi, kvalitet og HMS

Du får kunnskaper og ferdigheter i bruk av IKT-verktøy til saksbehandling, oppfølging av regnskap og oppdatering av nettside. Du er innom kvalitetsarbeid, kommunikasjon, samhandling, arbeid med møter, håndtering av konflikter. Du skal kunne finne lover, forskrifter og rutiner innen helsetjenesten.

Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om IKT-verktøy som anvendes i kontorarbeid i helsetjenesten – særlig knyttet til tekstbehandling, økonomistyring og vaktlister
 • Kandidaten har kunnskap om praktisk personalarbeid, møtearbeid og ulike kvalitetssystemer i helsetjenesten
 • Kandidaten har innsikt i ulike lover og forskrifter som skal sikre pasienters rettigheter som pasient- og brukerrettighetsloven, pasientjournalloven, pasientskadeloven og personvernloven, samt standarder og krav til kvalitet for økonomistyring, korrespondanse og arkivsystemer
 • Kandidaten har kunnskap om helsesektoren og yrket som kontormedarbeider i helsetjenesten
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om nye versjoner av aktuelle dataprogrammer og endringer i lover, regler og standarder som har betydning for kontorarbeid og administrasjon i helsetjenesten
 • Kandidaten forstår hvilken betydning kontorarbeid og administrasjon har for pasientservice, kvalitet og verdiskaping i helsetjenesten
 • Kandidaten forstår utfordringer i kommunikasjon med pasienter og pårørende

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap om IKT-verktøy til å utføre kontorfaglige og administrative oppgaver samt til å oppdatere virksomhetens nettside
 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap om kvalitetssystemer i arbeid knyttet til oppfølging av kvalitetsarbeidet i helsetjenesten
 • Kandidaten kan anvende relevante teknikker og verktøy til oppfølging og rapportering til økonomisystemer og til intern og ekstern kommunikasjon, samhandling og møtearbeid samt anvende løsningsfokusert tilnærming ved håndtering av problemer og konflikter
 • Kandidaten kan finne informasjon om helsefag, lover, forskrifter og rutiner innen helsetjenesten
 • Kandidaten kan kartlegge behov for informasjon og kommunikasjon med brukere/pasienter og pårørende
 • Kandidaten kan kartlegge arbeidsoperasjoner og rutiner og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse for krav til nøyaktighet og pålitelighet, god organisasjonskultur og samhandling i et flerkulturelt arbeidsmiljø hvor pasientens behov står i sentrum
 • Kandidaten har forståelse å ha et aktivt forhold til delegering og prioritering og for å identifisere unødvendige arbeidsoperasjoner og rutiner
 • Kandidaten har utviklet en grunnholdning overfor kollegaer, pasienter og pårørende preget av pålitelighet, nøyaktighet, konfidensialitet og personvern
 • Kandidaten kan utføre kontorfaglige og administrative oppgaver basert på pasientenes behov og helsetjenestens retningslinjer
 • Kandidaten kan bygge relasjoner med kollegaer med ulik faglig bakgrunn, samt med pasienter, pårørende og eksterne forbindelser og samarbeidspartnere
 • Kandidaten kan utvikle arbeidsmetoder og rutiner knyttet til eget kontorfaglig og administrativt arbeid innenfor helsetjenesten

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • Teknisk veiledning ved behov
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • Den kontorfaglig ansatte som “kommandosentral” i virksomheten
 • Virksomhetens praktiske og elektroniske jobbhverdag
 • Velferdsteknologi, kvalitetsarbeid og HMS
 • Pleie- og omsorgsmeldinger i kommunehelsetjenesten, ventelistehåndtering og pakkeforløp
 • Praktisk personalarbeid og økonomiforståelse
 • Saksbehandling, rutiner, systemforbedring og praktisk pasientservice
 • Møtearbeid, sekretærfunksjoner og den kontorfaglig ansattes personlige verktøykasse
 • Eksamensforberedelser
 • Eksamen

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole, programfag Helse- og sosialfag VG3, Helse og sosialfag. I tillegg må du ha autorisasjon som helsesekretær.

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse med minst tre års arbeidserfaring og/eller relevant utdanning innenfor fagområdene som dekkes av de formelle kravene.

Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Usikker på om du oppfyller opptakskravene?  Snakk med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec-modellene
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

De fleste som tar studiet jobber som helsesekretærer, legesekretærer eller lignende i dag. Du kan søke kontorfaglige stillinger både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både i private og offentlige institusjoner. Etter endt utdanning kan du også søke stillinger som  lederassistent.

Mange som tar dette studiet tar også Helsekoordinator.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett