Bachelor

Interiørarkitektur

Norges eneste rene bachelorgrad i interiørarkitektur

Bachelor-i-Interiørarkitektur

På Bachelor i interiørarkitektur lærer du å planlegge og gjennomføre interiørprosjekter for offentlige og private bedrifter, samt private kunder.

Graden handler om opplevelser, estetikk og funksjonalitet. I en tid der vi flommer over av interiørtrender og dekor, er det viktig å forstå skillet mellom hvordan en vanlig forbruker forholder seg til egen innredning i sitt private hjem, og hvordan den profesjonelle interiørarkitekten arbeider med rom og romopplevelse.

Er du opptatt av bærekraftig design og interiørarkitektur, samt teoriene som ligger bak, er dette studiet for deg. Vår kjennskap til markedet og bransjen har vist at kunnskap om og erfaring med hvordan interiørprosjekter gjennomføres, er stadig mer ettertraktet.

Med en bachelor i interiørarkitektur skal du bli en reflektert utøver av faget, med gode grunnholdninger til miljø og universell utforming, samt høy grad av etisk bevissthet og samfunnsansvar.

Workshops

Teorien fra pensumbøkene kombineres med workshops, prosjekter og individuelle oppgaver der du får jobbe praktisk med tenkte og reelle kundeoppdrag fra offentlige og private bedrifter så vel som private kunder.

Kommunikasjon er også et viktig stikkord. En stor del av det praktiske arbeidet handler om å gjennomføre prosjekter sammen med andre, enten vedkommende er en kunde, en selger, en håndverker, en kollega eller en bruker.

Forelesere med praktisk erfaring

En fordel ved studiet er det tette samarbeidet med bransjen du skal inn i. Våre lærere og forelesere har blant annet flere års arbeidserfaring, og mange er fremdeles engasjert i egne prosjekter utenom undervisningen. De har tett dialog med bransjeorganisasjoner og arbeidsgivere, noe som gjør at de holder seg oppdatert og bidrar til utviklingen av fagområdet, og bringer dette tilbake til klasserommet.

Praksisplass eller semester i utlandet

Utdanningen gir deg kunnskap om kreative designprosesser og lærer deg håndverksmessige ferdigheter som digital tegning og designverktøy. I femte semester velger du spesialisering og fordypning innen blant annet bærekraftig design.

I dette semesteret har du også mulighet for å få praksisplass hos en av våre samarbeidsbedrifter eller ta et utvekslingssemester på et utenlandsk universitet forutsatt at du tilfredsstiller gjeldende krav.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Emnet gir en introduksjon til akademisk skriving og vitenskapsteori. Videre skal emnet bevisstgjøre studenten i bruk av egnede verktøy i en designprosess, og gi studenten en plattform i forhold til bevisstgjøring av egen identitet som designer. Studenten skal kunne utvikle, gjennomføre og reflektere over egen læringsprosess.

Emnet gir en innføring i kreativ metode og idéutviklingsmodeller som grunnleggende kompetanse for alle kreative og praktiske yrker. Målet med emnet er å gi studentene et bevisst forhold til kreativitet som teknikk og problemløsningsmetode, og hvordan kreativitet spiller seg ut i ulike fora.

Emnet gir en gjennomgang av stilhistorie fra gresk/romersk oldtid og fram til 1900. I tillegg skal emnet gi studenten evne til refleksjon over hvordan utviklingen av stil, arkitektur og kunst relaterer seg til den øvrige samfunnsutviklingen.

Videre skal emnet gi en introduksjon til hva begrepene bærekraftighet og universell utforming betyr.

Emnet gir et grunnlag og en plattform i forhold til gjennomføring av et interiørprosjekt. Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv, og sin egen identitet i den kreative designprosessen.

I tillegg til grunnleggende komposisjon- og designteori skal emnet gi studenten en innføring i fagets viktigste verktøy; form, farge, materialer og lys.

 • Markedsføring som fag, teknikk og forretningsfilosofi
 • Analyser av marked/målgruppe og markedsstrategi
 • Markedsplan
 • Gjennomføring av markedsaktiviteter
 • Relasjonsmarkedsføring – paradigmeskifter
 • Effektmåling og kontroll
 • Etiske aspekter

Emnet inneholder opplæring i digitale verktøy og hvordan disse brukes i kommunikasjon til ulike målgrupper. Videre inneholder emnet utforming av presentasjonsmateriell, plansje, utstilling og digital presentasjon.

Emnet gir en innføring i stil-, design-, og kunsthistorie fra 1900 til i dag, slik at studentene kan reflektere over sitt faglige ståsted i historisk sammenheng. Videre gir emnet en innføring i bærekraftig utvikling og hvilken rolle og ansvar man har som designer for samfunn og miljø.

Emnet inneholder en innføring i grunnleggende konstruksjons-prinsipper. Videre omhandler emnet grunnleggende kunnskap om belysning, fargesystemer og materialer, tekstur og struktur, sett i en bærekraftig sammenheng.

Emnet skal bevisstgjøre studenten gjennom å sette fokus på deres evne til å oppleve, vurdere og analysere omgivelser.
Videre gir emnet kunnskap slik at studenten kan kommunisere romlig gjennom å bearbeide og tilpasse arkitektoniske- og scenografiske virkemidler.

Emnet gir en innføring i grunnleggende sosiologisk tenking, der studentene får en forståelse av at virkeligheten ikke er «naturlig», men formet gjennom møtet mellom struktur og aktør. Diskusjoner omkring smak, gruppe og individualisering står sentralt, og det undervises i roller, sosiale normer og hvordan bakgrunn og klasse påvirker individers livsvalg.

Emnet inneholder undervisning i eksponeringsteknikker brukt i ulike romlige sammenhenger. Det blir lagt vekt på hvordan rom kommuniserer i en kommersiell sammenheng, der konsept og scenografi er viktige virkemidler, samt på funksjonalitet og universell utforming i praksis.

Emnet gir en innføring i prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon, prosjektarbeid som arbeidsform, målformulering, planlegging og gjennomføring av prosjekter. Det undervises videre i teamsammensetting, rolle- og oppgaveforståelse og ledelse av et prosjekt, samt mobilitet og nye arbeidsformer.

Emnet har fokus på bærekraftighet og de økonomiske aspektene knyttet til planlegging og gjennomføring av bærekraftige designløsninger.

Videre skal emnet fokusere på den estetiske delen av bærekraftighet slik at overgangen fra et forbrukersamfunn til et fremtidsrettet bærekraftig samfunn blir et naturlig alternativ.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv som en del av samfunnet og økosystemet med det ansvaret som dette innebærer som designer.

Emnet inneholder en fordypning i bruksendring og rehabilitering av komplekse romprosjekt. Videre undervises det i gjenbruk og redesign.

Emnet skal gi et grunnlag og en innføring i fagets profesjonelle praksis, prosjektering og organisering. Det skal gi innsikt i hvor man finner relevant informasjon (lover, krav, anbefalinger), og forberede studenten på utøvelse av profesjonell og etisk yrkespraksis innenfor fagfeltet.

I dette emnet har studenten tre ulike spesialiseringsmuligheter. Alternativ A gjennomføres på Høyskolen Kristiania og har mulighet for innveksling. Alternativ B og C gjennomføres utenfor Høyskolen Kristiania.

A. Spesialisering ved Høyskolen Kristiania (med mulighet for innveksling)
B. Praksis i bedrift
C. Utveksling til utenlandsk utdanningsinstitusjon

For alternativ A vil bærekraftig design, og skandinavisk design og arkitektur være spesialiseringsområder. Alternativ B og C har et begrenset antall plasser og interesserte studenter må kvalifisere seg gjennom en søknads- og opptaksprosess.

Læringsutbyttet vil variere med valget studenten tar, og er derfor veiledende for hva de skal ha ervervet seg etter gjennomført emne. Dette betyr at synliggjøring av forståelsen for egen utvikling i en arbeidsrapport og et refleksjonsnotat er et vesentlig element i emnet.

Emnet gir en innføring i teorien bak utviklingen og gjennomføringen av et større undersøkelsesprosjekt. Målet med emnet er at studentene skal oppnå en reflektert holdning til metode, kildebruk og resultater, slik at de kan anvende dette i bacheloroppgaven.

I denne avsluttende oppgaven skal studentene vise at de kan fordype seg i, og anvende, kunnskapen og ferdighetene de har tilegnet seg innenfor sentrale områder av studiet. Oppgaven skal føre fram til en besvarelse med både teoretisk og praktisk del.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

I femte semester velger du spesialisering og fordypning innen blant annet bærekraftig design. I dette semesteret har du også mulighet for å få praksisplass hos en av våre samarbeidsbedrifter eller ta et utvekslingssemester på et utenlandsk universitet forutsatt at du tilfredsstiller gjeldende krav.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Italia

 • NABA, Milano

Australia

 • RMIT, Melbourne

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

OBS: Begrenset antall studieplasser

Bachelor i Interiørarkitektur har et begrenset antall studieplasser for høsten 2017.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser etter søknadsfristen 15. april, vil søkere bli rangert basert på konkurransepoeng. Det er dermed viktig at du før 1. juli har lastet opp all dokumentasjon slik at vi kan beregne karakterpoengene dine.

Hva tas med i beregningen?

For søkere til Bachelor i Interiørarkitektur høsten 2017 vil karakterpoengene regnes sammen. Det er dine karakterer fra videregående som ligger til grunn for poengberegningen. Det legges også til eventuelle konkurransepoeng (fordypning, folkehøyskole etc.).

Førstegangsvitnemål

50 % av studieplassene på Bachelor i Interiørarkitektur gis til søkere med førstegangsvitnemål som er 21 år eller yngre. (det står beskrevet på vitnemålet ditt om du har et førstegangsvitnemål).

I tillegg til pensumslitteratur må det påregnes kostnader knyttet til print av oppgavebesvarelser, presentasjoner og innleveringer.

Det er utplassert printere flere steder i skolebyggene, som man kan printe på fra både skolens og medbrakte datamaskiner. I tillegg har vi et eget printsenter som driftes av Canon, som kan utføre flere typer printjobber enn printerne kan. Printing dekkes ikke av studieavgiften.

Programvaren som brukes er tilgjengelig på alle skolens datamaskiner i og utenfor undervisning.

Dersom du ikke har erfaring innenfor tegning, form og farge, kan du melde deg på skolens forkurs før studiestart.

Etter at du har akseptert studieplassen kan du melde deg på forkurs her:

En bachelor i interiørarkitektur gir deg en praktisk og teoretisk utdanning innen fagområdet interiørarkitektur, og kunnskap om kreative designprosesser. Du lærer deg håndverksmessige ferdigheter som digital tegning og designverktøy, som gir deg mulighet til å søke på stillinger ved interiørarkitektkontorer og arkitektkontorer.

Din spesialkompetanse vil være bærekraftig design, kreative metoder og prosjektstyring. Med en bachelorgrad kan du også søke videre på master i interiørarkitektur både i Norge og i utlandet.

 • Jarle Fotland

  Faglig studieleder Jarle Fotland

  – Er du opptatt estetikk og design, funksjonalitet og problemløsning, er dette absolutt en utdannelse for deg.

  Les mer
 • Høyskolen Kristiania

  Interiør eller interiørarkitektur?

  Vi tilbyr både fagskoleutdanning og en bachelorutdanning innen interiør. Finn ut hva som passer best for deg!

  Les mer