Bachelor

Osteopati

Norges eneste høyskoleutdannelse i osteopati

Bachelor i Osteopati

Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling der man vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse.

Ofte oppsøkes en osteopat ved smerter og lidelser i rygg, nakke, skulder, albue, håndledd, fot, kne, hofte og bekken. I tillegg kommer pasienter med forskjellige former for hodepine, idrettsskader, svimmelhet, svangerskapsrelaterte plager, puste- og fordøyelsesbesvær og holdningsproblemer.

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter til å undersøke pasienten, planlegge behandling (mengde, dosering, hyppighet) samt gjennomføre den med forskjellige manuelle teknikker og veiledning.

Osteopaten jobber for å muliggjøre endringer hos pasienten gjennom manuell behandling og veiledning. Målet er at pasienten blir kvitt mindre symptomer og får en bedre hverdag. Høyskolen Kristiania tilbyr landets eneste høyskoleutdanning innen osteopati.

Du vil lære anatomi og fysiologi, som er nødvendig for å kunne gjennomføre osteopatiske undersøkelsesprosedyrer og behandlingsteknikker og klinisk praksis der direkte kontakt med pasienter står sentralt. Målet er at du skal kunne håndtere en rekke kliniske diagnoser, tilstander og syndromer og planlegge behandlingsstrategier for å bedre pasientens helse.

I ditt tredje studieår får du opplæring på vår egen studentklinikk og bygger bro mellom teori og praksis. Under veiledning og i takt med utvikling av egne ferdigheter får du gradvis mer ansvar for håndtering av pasienter. Slik blir du best mulig forberedt på en hverdag som klinisk osteopat.

Undervisningen består av en rekke varierte og pedagogiske læringsformer i moderne undervisningslokaler. Vi har blant annet egne øvingsrom med behandlingsbenker der du får praktisk trening sammen med dine medstudenter.

Teori og praksis på studentklinikk

Direkte kontakt med pasienter i undervisningen står sentralt, siden de fleste uteksaminerte studenter jobber ved egne klinikker. I løpet av studietiden vil du derfor behandle pasienter på vår Studentklinikk under kyndig veiledning.

Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her, er svært yrkesrelevant.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan cellene er bygget opp og fungerer, samt hvordan samspillet mellom milliarder av celler gjør menneskekroppen til den mest komplekse organismen vi kjenner til.

Gode kunnskaper om cellens normale funksjon og oppbygning er helt nødvendig for alle som jobber med helsefag. Du vil også få undervisning innen anatomi.

Du lærer hvordan muskler, skjelett, sener og leddbånd er bygget opp og deres funksjon. Dessuten vil det bli undervist i anatomi og biomekanikk for overekstremitetene (skulderblad og skulderledd) i vårt anatomiske læringssenter. Du får også en introduksjon i osteopatisk filosofi, tenke- og arbeidsmåter.

Mye av undervisningen skjer som praktisk gruppearbeid med humane anatomiske preparater. Dette gjør læringen av anatomien enklere, bedre og mer spennende.

Dette emnet gir utvidet kunnskap om nervesystemet (nevrofysiologi) og musklenes utvikling, oppbygning og funksjon (muskelfysiologi).

I dette emnet vil biomekanikk og anatomi omhandle underekstremitetene (hofte, kne og ankel).
Du vil også lære å utføre kliniske undersøkelser og osteopatiske undersøkelses- og behandlingsmetoder av ankel/fot.

I undervisningen i dette emnet vil vi benytte auditorier, anatomisk læringssenter og ferdighetsrom.

Dette emnet gir kunnskap om de indre organers oppbygning og funksjon, om hvordan sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og nyre og urinveier er bygget opp og fungerer.

Gode kunnskaper om disse organsystemenes normale oppbygning og funksjon er nødvendige for å forstå hvordan organene reagerer på sykdom.

I tillegg får du undervisning i muskler på truncus (brystkassen), abdomen (magen) og columna (ryggen). Du lærer også å utføre kliniske undersøkelser og osteopatiske undersøkelses- og behandlingsmetoder av kneet.

I undervisningen i dette emnet vil vi benytte auditorier, anatomisk læringssenter og ferdighetsrom.

Dette emnet gir deg kunnskap om mekanismene bak sykdomsutvikling i menneskekroppen, samt en introduksjon til hvordan lege- og rusmidler påvirker organismen vår.

I tillegg får du en innføring i klinisk sykdomslære hvor du lærer å ta opp en sykehistorie og gjøre diagnostiske vurderinger.

Siste delen av emnet dekker de viktigste sykdommene innenfor hjerte og karsystem og lunge- og luftveier.

Dette emnet gir deg kunnskap om de vanligste sykdommene som rammer oss.

I løpet av emnet får du en grundig innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene som rammer oss, hvordan de diagnostiseres, behandles, og ikke minst, forebygges.

Undervisningen fokuserer på livsstilssykdommer og kroniske sykdommer slik som hjerte-karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes mellitus.

Dette emnet gir kunnskap om interaksjonen mellom samfunn, individ og helse.

For å bedre folkehelsen i Norge holder det ikke å kun fokusere på individenes ansvar for egne helsevalg, vi må også sørge for å strukturere samfunnet slik at det blir enklere for individene å ta de gode helsevalgene.

Emnet gir grunnleggende innføring i samfunnsmedisin, helsepsykologi, kommunikasjon, epidemiologi og etikk. I tillegg vil du lære å utføre kliniske undersøkelser og osteopatiske undersøkelses- og behandlingsmetoder av bekken og hofte.

I undervisningen i dette emnet vil vi benytte auditorier, anatomisk læringssenter og ferdighetsrom.

Dette emnet gir deg kunnskap om struktur, funksjon, patologiske prosesser og regionale smertesyndromer i underekstremiteten og bekkenringen.

Emnet gir deg grunnleggende innføring i ryggsmerter fra et multifaktorielt perspektiv, og introduserer deg til anvendt og palpatorisk anatomi, ortopedisk, klinisk nevrologisk og osteopatisk undersøkelse av nevnte regioner samt manuelle behandlingsteknikker for dysfunksjoner og kliniske tilstander.

Dette emnet gir deg kunnskap om struktur, funksjon, patologiske prosesser og regionale smertesyndromer i thorax.

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i bryst- og thorakale smerter fra et multifaktorielt perspektiv og introduserer deg til anvendt og palpatorisk anatomi, ortopedisk, klinisk nevrologisk og osteopatisk undersøkelse av thorax samt manuelle behandlingsteknikker for dysfunksjoner og kliniske tilstander.

Dette emnet gir deg kunnskap om struktur, funksjon, patologiske prosesser og regionale smertesyndromer i cervicalcolumna og overekstremiteten.

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i arm- og nakkesmerter smerter fra et multifaktorielt perspektiv og introduserer deg til anvendt og palpatorisk anatomi, ortopedisk, klinisk nevrologisk, sikkerhetstester og osteopatisk undersøkelse av nevnte regioner samt manuelle behandlingsteknikker for dysfunksjoner og kliniske tilstander.

Dette emnet gir deg kunnskap om kliniske presentasjoner, differensialdiagnoser og klinisk-­‐medisinske undersøkelser av de forskjellige presentasjonene. Du vil få kunnskap om den diagnostiske prosess og klinisk resonnering rundt en pasientkasuistikk.

Emnet gir også en grunnleggende innføring i sykdomsprosesser i kontekst av den kliniske undersøkelsen og bygger på Sykdomslære 1 og Sykdomslære 2. I dette emnet får du kompetanse til å praktiske utføre standardiserte medisinske undersøkelser av ulike kroppssystem.

Dette emnet gir deg kunnskap om rutiner knyttet til klinisk virke, som helsepersonelloven, forskriftsmessig journalføring, pasientmøtet og pasientbehandling.

Som student vil du bli introdusert til studentklinikken, hvor du jobber med medstudenter i håndtering av en pasient under tett oppfølging av veileder.

Dette emnet gir deg også kunnskap om struktur, funksjon, patologiske prosesser og regionale smertesyndromer i det viscerale og kranielle systemet, samt hvordan dette kan undersøkes og behandles osteopatisk. Du vil lære å knytte tidligere læringsutbytter sammen og se på en pasient som en helhet, både i undersøkelse og behandling.

Dette emnet gir deg kunnskap om grunnleggende prinsipper i vitenskapsfilosofi og teori, forskningsmetode og statistikk.

Du vil i dette emnet få den nødvendige kunnskapen for å forstå forskning, kunne anvende kritisk tenkning og ha kunnskap til å kunne designe samt gjennomføre et lite forskningsprosjekt.

Dette emnet gir deg fordypende kunnskap og ferdigheter i behandling av pasienter under veiledning på studentklinikken. Behandlingen støttes av teoretisk arbeid med pasientkasuistikker og workshops på spesifikke kliniske problemstillinger.

Dette emnet gir deg også kunnskap om undersøkelse og behandling av ulike grupper mennesker, som idrettsutøvere, eldre, gravide og postoperative.

Emnet vil utvikle dine kommunikasjonsferdigheter og håndtering av etiske problemstillinger som kan oppstå i klinikk.

På bacheloroppgaven skal du anvende stoffet du har lært innenfor sentrale områder av studiet.

Gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, skal du kunne vise at du har tilegnet deg forventet kunnskapsnivå og kan anvende tillært stoff på en god måte.

Modenhet i språk- og skriveprosess er også viktig.

MERK: Bachelor i Osteopati har en varighet på tre år og gir 180 studiepoeng. Norges Helsehøyskole tilbyr i tillegg et påbyggende fordypningsår som kvalifiserer til medlemskap i Norsk Osteopat Forbund.

 

For å være osteopat med medlemskap i Norsk Osteopat Forbund, må den ett-årige videreutdanningen i osteopati fullføres etter endt bachelor.

Om du ønsker å jobbe etter bachelor i osteopati, eller ønsker å ta videreutdanning innen helse, se «karriere» og «mastermuligheter»

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i osteopati må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

I løpet av studietiden vil du også behandle pasienter på studentklinikken under kyndig veiledning av høyskolens fagstab. Dette bidrar til at du får god faglig veiledning og oppfølging, og at du utvikler gode kliniske og terapeutiske evner.

Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her er svært yrkesrelevant.

Dersom du har studert helsefag tidligere kan du søke opptak direkte til andre året på Bachelor i osteopati. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

OBS! Det er kun ett fåtall ledige studieplasser på andre året i Bachelor i osteopati, og søknadsbehandlingen vil først skje i juli.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Lege
 • Årsenheten i grunnmedisin
 • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Forkurs

Dersom du får innpass på Bachelor i osteopati må du gjennomføre et obligatorisk forkurs innen osteopati. Forkurset gjennomføres over 2 uker i løpet av sommeren, mer info vil bli sendt ut i forbindelse med opptaket.

Forkurset støttes ikke av Lånekassen.

Bachelor i osteopati er et treårig studium som totalt gir 180 studiepoeng. Denne bacheloren gir deg kunnskap innen helsefag som gjør at man kan jobbe i ulike private eller offentlige bedrifter innen helse, eksempelvis med tilrettelegging av hjelpemidler eller salg av helse/medisinske produkter.

Majoriteten av studentene ønsker å gå inn i en karriere som osteopat, og med Bachelor i Osteopati kan man søke på den ettårige videreutdanningen som er nødvendig for medlemskap i Norsk Osteopat Forbund (NOF) og for å fullføre diplomoppgave (D.O), som kreves for å kunne titulere seg som Osteopat D.O. MNOF.

Med en bachelor i osteopati kan man også søke seg inn på annen høyere utdanning innen for eksempel helseledelse og helseforskning.

Bachelor i osteopati er et treårig studium som totalt gir 180 studiepoeng. Denne bacheloren gir rett til å gå på den ettårige videreutdanningen som er nødvendig for medlemskap i Norsk Osteopat Forbund (NOF) og for å fullføre diplomoppgave (D.O.), som kreves for å kunne titulere seg osteopat D.O. MNOF.

Med en bachelor i osteopati kan man også søke seg inn på annen høyere utdanning innen for eksempel helseledelse.

Etter endt studium har du mulighet til å gå videre på en rekke mastergradsstudier innen helse, både i inn- og utland. Dette kan være innen helsefagvitenskap, helseledelse eller -administrasjon.

 • pålandre

  Møt studielederen

  – Denne utdanningen vil gi en god forståelse for hvordan kroppen fungerer, gjennom dybdekunnskap i anatomi, biomekanikk, nevrologi og sykdomslære.

  Les mer
 • Matias Osteopati

  Matias jobber som osteopat

  – Osteopati er ikke noe man kan lese og pugge seg til. Det er et praktisk fag som krever mye trening i håndtering av mennesker.

  Les mer