✕  Lukk søk

Digital markedsføring

 • Studiepoeng: 30
 • Emneansvarlig: Anders Mamen
 • Tilbys i: Oslo og Bergen
 • Emnekode: DIG2102

Introduksjon av emnet

I dette valgemnet får du innsikt i ulike digitale mekanismer sett fra et virksomhetsperspektiv (mikro) og et samfunnsperspektiv (makro). Du lærer å reflektere over åpenhet og gjennomsiktighet i sosial kommunikasjon, samt planlegge og gjennomføre digitale markedsplaner. Arbeidet utføres individuelt og i grupper.

Vi gir deg kunnskap om hvordan utvikling av ny teknologi og teknologisk konvergens skaper nye tjenester og nye virksomheter. Du får kjennskap til de viktigste økonomiske forskjellene mellom industrisamfunnets fysiske varer og tjenester og de digitale tjenestene. I tillegg skal du lære hva den digitale økonomien består av og hvordan den virker i praksis. Du vil få kompetanse til å analysere fenomenet forretningsmodell nærmere. Du vil få en god forståelse for samspillet mellom teknologiutvikling og samfunnsendring, og være i stand til å drøfte hvilke konsekvenser dette får for ulike typer organisasjoner. Denne grunnkunnskapen får du bruk for når vi gir deg kunnskaper om elektronisk varehandel. Videre gir vi deg kunnskap om hvordan det fragmenterte medielandskapet og sosiale medier endrer premisser for virksomhetens kommunikasjon. Du lærer å reflektere rundt samspillet mellom sosiale medier og tradisjonelle medier slik at kanalenes særtrekk og unike egenskaper tilpasses virksomhetens kommunikasjonsmål.

Valgemne i digital markedsføring gir deg digital kompetanse og praktisk erfaring gjennom opprettelse og aktiv bruk av blogger, wikier, samskrivingsverktøy, Twitter, Facebook, LinkedIn, sosiale bokmerker og andre sosiale medier. Du lærer å planlegge elektronisk varehandel, samt planlegge, gjennomføre og måle effekter av integrert markedskommunikasjon. Gjennom dette valgemnet får du som student verktøyene til å bygge din egen ”digitale identitet” og du vil få muligheten til å skape din ”virtuelle CV”.

Læringsutbytte

– kunnskaper

Studenten:

 • gjenkjenner de viktigste økonomiske forskjellene mellom industrisamfunnets fysiske varer- og tjenesteøkonomi og digital økonomi
 • kan diskutere/drøfte hva som ligger i betegnelsen forretningsmodell
 • kan forklare hvordan ny teknologi og disruptive tjenester virker inn på samfunnsutviklingen
 • kan drøfte hvordan sosiale medier og et fragmentert medielandskap endrer premisser for organisasjoners kommunikasjon
 • kan definere samt gjengi sentrale drivkrefter for relasjonsbygging mellom organisasjoner og deres interessenter i sosiale medier
 • kan forklare samspillet mellom digitale medier og tradisjonelle medier slik at kanalenes særtrekk og unike egenskaper tilpasses virksomhetens kommunikasjonsoppgaver
 • kan forklare prinsipper og mekanismer bak digital markedsføring og beskrive ulike digitale kanaler for markedskommunikasjon og distribusjon samt deres bruksområder
 • har kunnskap om nødvendig infrastruktur for e-varehandel
 • kan drøfte hvordan ulike aktører i e-varehandel tjener penger
 • har forståelsen av at det eksisterer forskjellige krav, behov og begrensninger på tilgjengelige webapplikasjoner

– ferdigheter

Studenten:

 • kan fremstille sin egen ”digitale identitet”
 • kan fremstille en virtuell ”CV”
 • behersker bruk av ulike digitale tjenester som blant annet: blogger, wikier, samskrivingsverktøy, Twitter, Facebook, LinkedIn, sosiale bokmerker og andre digitale medier i faglig sammenheng
 • kan planlegge og gjennomføre digitale markedsføringskampanjer
 • kan planlegge et e-varehandelprosjekt

– generell kompetanse

Studenten:

 • kan reflektere over digital åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i sosial kommunikasjon
 • kan søke etter relevant digital informasjon samt være i stand til å kritisk vurdere denne informasjonen
 • kan samarbeide i grupper og prosjektarbeid
 • kan skape og publisere selvstendig arbeide gjennom digitale tjenester
 • kan forme personlig samtaler og verdibasert kommunikasjon digitalt gjennom ulike digitale medier/kanaler

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes flere forskjellige læringsformer i dette emnet. Blant annet forelesninger, omvendt undervisning (der studentene forventes å være drivende deltakere for egen læring), studentpresentasjoner, faglige diskusjoner i undervisningsrommet og via klassens Facebookside. Det er innlagt ulike praktiske oppgaver, workshops og case- arbeid som innebærer en svært omfattende egeninnsats. Alle må blant annet etablere sitt eget nettsted, installere Google analytics med mer. I tillegg brukes ulike digitale tjenester gjennomgående, derav jevnlige bloggoppgaver som studentene skal utføre.

Samfunns- og næringskontakt

Gjennom semesteret skal studentene arbeide med bedriftsbaserte case. I tillegg vil flere gjesteforelesere med sentrale digitale kunnskaper bli invitert.